En digital agenda för Europa

Den digitala agendan som läggs fram av Europeiska kommissionen utgör en av de sju pelarna i strategin Europa 2020 som fastställer mål för Europeiska unionens (EU) tillväxt fram till och med 2020. Denna digitala agenda föreslår ett bättre utnyttjande av potentialen i informations- och kommunikationstekniken (IKT) för att främja innovation, ekonomisk tillväxt och framåtskridande.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 29 april 2010, med titeln ”En digital agenda för Europa” [KOM(2010) 245 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Europeiska unionens (EU) digitala agenda har som huvudsakligt mål att utveckla en digital inre marknad för att styra Europa mot en smart och hållbar tillväxt för alla.

Vilka hinder står i vägen för den digitala agendan?

Vilka åtgärder ska tas inom den digitala agendan?

Verkställa en digital inre marknad

Kommissionen åtar sig, å ena sidan, att öppna en laglig tillgång till innehåll online genom att förenkla förfarandena för klarering, förvaltning och gränsöverskridande licenser för upphovsrätt. Den kommer att för detta ändamål lägga fram ett förslag till ramdirektiv om kollektiv rättighetsförvaltning och ett direktiv om verk av okända upphovsmän. Den ska också göra en översyn av direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.

För att underlätta elektronisk betalning och fakturering ska kommissionen slutföra inrättandet av ett gemensamt eurobetalningsområde (SEPA) och ändra direktivet för e-signaturer för att skapa säkra e-autentiseringssystem.

Den europeiska onlinemarknaden lider brist på användarnas förtroende när det gäller betalningssäkerhet eller respekt för den personliga integriteten. Kommissionen ämnar göra en översyn av EU:s regelverk om dataskydd. Den har också för avsikt att publicera en uppförandekod som sammanfattar, på ett klart och lättillgängligt sätt, medborgarnas rättigheter i den digitala världen. Denna uppförandekod ska gälla avtalsrätt, liksom för onlinereglering av tvister inom hela EU. Kommissionen avser också att införa ett onlineförtroendemärkning för att säkerställa konsumentsäkerheten.

Marknaderna för telekomtjänster ska bli mer enhetlig. Det är också lämpligt att harmonisera numreringen av nummertjänster och frekvensbanden.

Stärka interoperabiliteten och standarderna

Det är nödvändigt att EU stärker interoperabiliteten mellan apparater, tiilämpningar,centrallager för databaser, tjänster och nät. För att åstadkomma detta är det av högsta vikt att kommissionen genomför en översyn av sin standardiseringspolitik. Den ska också främja regelverk som är anpassade till immateriella rättigheter.

Samordna tilliten och säkerheten online

Europa behöver förstärka sin politik för kampen mot cyberkriminalitet , la barnpornografi på Internet och brott mot den personliga integriteten och personuppgifter. Komissionen ska presentera åtgärder om nätsäkerhet och informationssäkerhet och om kampen mot cyberattacker.

Parallellt med detta ska medlemsstaterna vidta åtägrder för att installera ett välfungerande nät på nationell nivå och genomföra storskalig simulering av cyberattacker. Nationella rapporteringsplattformar ska anpassas till Europols cyberbrottslighetsplattform.

Främja en snabb och ultrasnabb tillgång för alla

Europa ska ha ett rimligt prissatt, snabb och utrasnabb internettillgång för alla. Av denna anledning ska EU verkställa den nya generationens accessnät. Kommissionen har för avsikt att använda sig av de europeiska fonderna (i synnerhet ERUF eller EJFLU) för att finansiera investeringen i höghastighetsanslutningar. Kommissionen ska också förstärka sin radiospektrumpolitik.

Investera i forskning och innovation

Europa måste överbrygga sin brist på investeringar i forskning och innovation på området för IKT, då dessa fortfarande är otitllräckliga i Europa jämfört med de som utförs av dess huvudsakliga handelspartners. Kommissionen avser alltså gynna privata investeringar och dubblera de offentliga utgifterna för utveckling av IKT.

Gynna digital kultur, färdigheter och integration

Även om internet är en del av det dagliga livet för många medborgare, är vissa befolkningskategorier fortfarande uteslutna frånutbildning i media i en digital miljö. EU saknar dessutom personal som har kompetens på IKT-området.

För att främja sysselsättningen i IKT-sektorn, föreslår kommissionen att prioritera digitala färdigheter och digital kultur inom Europeiska socialfonden. Den önskar också utveckla verktyg som gör det möjligt att erkänna och kartlägga färdigheter hos IKT-yrkespersoner och användare. Målet är att inrätta ett europeiskat ramverk särskilt avsett för yrkesverksamma inom IKT.

För att mildra EU-medborgarnas ojämlikhet i fråga om digital kompetens, ska medlemsstaterna främja e-tillgänglighet, särkilt inom ramen för tillämpningen av direktivet ”Audiovisuella mediatjänster”.

Dra föredel av en smart teknikanvändning för samhället

Europeiska unionen ska utnyttja den potential som ges av att använda IKT inom följande områden:

Hur ska dessa åtgärder verkställas?

Verkställandet av dessa åtgärder kommer att kräva en konstant engagemang från EU och medlemsstaterna (också på regional nivå). Det ska samordnas av en grupp kommissionärer som ska koppla till sig medlemsstaterna och Europaparlamentet.

En regelbunden summering av verkställandet av den digitala agendan ska göras varje år och ge upphov till att en resultattavla offentliggörs och att ett digitalt forum hålls.

Bakgrund

Finanskrisen 20008 visade vissa strukturella svagheter i den europeiska ekonomin. Strategin ”Europa 2020” lanserades av Europeiska kommissionen under 2010 och utgör en av delarna i svaret på krisen. Den fastställer mål för sysselsättningen, produktiviteten och den sociala sammanhållningen. Den digitala agendan för Europa ingår i strategin Europa 2020 och utgör en av dess sju ledstjärnor.

Senast ändrat den 25.06.2010