Förfarande för godkännande av tillsatser, enzymer och aromer

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer

Förordning (EU) 2019/1381 om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGARNA?

VIKTIGA PUNKTER

Gemensamt förfarande

Genomförande

Kommissionen hade två år på sig från antagandet av förordningarna om tillsatser, enzymer och aromer, efter samråd med Efsa om riskbedömning, för att slutföra behandlingen av ansökningar, bland annat

Öppenhet

Sekretess

Nödsituationer

Om en nödsituation uppstår i samband med ett ämne i förteckningen inleder kommissionen Efsas livsmedelssäkerhetsförfaranden.

Åtföljande lagstiftning

Förordningen från 2008 antogs samtidigt som följande kompletterande lagstiftning, som går närmare in på de tre kategorierna:

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGARNA FÖR?

Förordning (EG) nr 1331/2008 har gällt sedan den 20 januari 2009.

Ändringsförordning (EU) 2019/1381 gäller från och med den 27 mars 2021.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1331/2008 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1381 av den 20 juni 2019 om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och om ändring av förordningarna (EG) nr 178/2002, (EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) nr 2065/2003, (EG) nr 1935/2004, (EG) nr 1331/2008, (EG) nr 1107/2009 och (EU) 2015/2283 och direktiv 2001/18/EG (EUT L 231, 6.9.2019, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG, rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97 (EUT L 354, 31.12.2008, s. 7).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 354, 31.12.2008, s. 16).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG (EUT L 354, 31.12.2008, s. 34).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 01.10.2020