Säkra livsmedelstillsatser

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1333/2008 – livsmedelstillsatser

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 20 januari 2010.

BAKGRUND

De flesta utvärderingarna av tillsatser är från 1980-talet och 1990-talet. De omprövas nu och processen bör vara klar innan 2020.

Efter det kan Europeiska kommissionen föreslå ändringar av de nuvarande villkoren för användning eller att vissa tillsatser tas bort från listan med godkända livsmedelstillsatser.

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Livsmedels-tillsatser: ämnen som används i livsmedel av olika skäl, t.ex. för att göra dem sötare, tillsätta färg eller förlänga hållbarheten.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 354, 31.12.2008, s. 16–33).

Fortlöpande ändringar av bilagorna till förordning (EG) nr 1333/2008 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens förordning (EU) nr 257/2010 av den 25 mars 2010 om inrättande av ett program för omprövning av godkända livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 80, 26.3.2010, s. 19–27).

Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1–295).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 19.09.2016