En gemensam programplanering av forskning

Samhälleliga utmaningar kopplade till klimatförändringar, till hälso- eller energifrågor överskrider medlemsländernas inre gränser (EU). Forskningen i Europa är till stor del beroende av nationell forskning. För att förstärka betydelsen av den senare måste medlemsländerna samordna sina ansträngningar och gå med på att slå samman sina resurser. I det här meddelandet föreslår kommissionen att medlemsländerna ska anta ett nytt tillvägagångssätt, en så kallad ”gemensam programplanering”, för att effektiviteten inom den europeiska forskningen som ännu är alltför uppdelad.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, till rådet, till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 15 juli 2008 med titeln: ”På väg mot en gemensam programplanering av forskning: samarbeta för att lättare kunna möta gemensamma utmaningar” [KOM(2008) 468 slutligt – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Forskningen behöver en ny samarbetsform mellan medlemsländerna för att kunna möta en rad samhälleliga utmaningar som är grundläggande för Europa och som överskrider de nationella gränserna, till exempel livsmedelssäkerheten, hälsovården, den hållbara utvecklingen, tryggandet av den framtida energiförsörjningen etc.

Den nationella forskningen står för upp till 85 % av de offentliga utgifterna som anslås till forskning i Europa. Det är inte klart om de nationella programmen är till nytta för att möta behov eller nationella prioriteringar. Medlemsländer skulle emellertid kunna samordna sina ansträngningar för att öka effekterna av de nationella investeringarna inom vissa strategiska områden. Detta skulle kunna göra det möjligt att undvika finansiering av identiska forskningsprogram i flera medlemsstater och att åtgärda de resursbrister som finns.

En gemensam programplanering

Den gemensamma programplaneringen syftar till att förstärka det gränsöverskridande samarbetet, samordningen och integreringen av medlemsländernas forskningsprogram, som är offentligt finansierade, inom ett begränsat antal områden. Dess syfte är således att hjälpa Europa att möta de samhälleliga utmaningarna genom att till fullo utnyttja de nationella budgetar som anslås till forskningen.

Den gemensamma programplaneringen består i att definiera en gemensam ståndpunkt om centrala samhällsekonomiska och miljömässiga utmaningar för att först utarbeta och sedan genomföra strategiska perspektiv och forskningsagendor. Det kan för medlemsstaternas del handla om att samordna existerande nationella program eller att utforma nya. I praktiken kräver detta ett enande av resurser, ett val av lämpliga verktyg, ett genomförande, en uppföljning och en utvärdering av gemensamma framsteg. Medlemsländernas deltagande sker helt och hållet på eget initiativ. Medlemsländerna kan fritt välja om de vill delta eller vägra att engagera sig.

Den gemensamma programplaneringen innebär fördelar för deltagande parter. Den gör det framför allt möjligt för deltagande stater att tillsammans möta gemensamma utmaningar, att vidga forskningsprogrammen i hela Europa och undvika resursslöseri, samtidigt som kvaliteten på forskningen främjas. Den bidrar även till en utveckling av samarbetet tack vare kunskapsdelningen och en expertis som är utspridd i olika europeiska länder, och en minskning av de administrativa kostnaderna tack vare att programmen är öppnare.

Genomförande

Detta meddelande inriktar sig på tre grundläggande etapper som utgör forskningsprogrammens livscykel:

Val av specifika områden

De områden som ingår måste uppfylla följande kriterier:

Den gemensamma programplaneringen bör dessutom bidra till att begränsa kostnaderna som är kopplade till uppdelningen och till dubbelarbete inom forskningen för att förbättra forskningsprogrammens lönsamhet och leda till en effektiv hushållning med statliga medel. Den gemensamma programplaneringen bör även införliva offentliga initiativ i det utvalda området och få ett fullständigt stöd från deltagande medlemsstater.

Kommissionen stöder genomförandet av den gemensamma programplaneringen. Kontrollen och uppföljningen av framstegen anförtros åt Europeiska unionens råd som har möjlighet att överväga ytterligare åtgärder som behövs för att underlätta genomförandet av den gemensamma programplaneringen.

Bakgrund

Detta meddelande är ett av fem strategiska initiativ som har planerats av kommissionen under 2008 som uppföljning av grönboken med titeln “Det europeiska området för forskningsverksamhet: Nya utsikter”.

Den hänvisar särskilt till dimensionen ”optimering av forskningsprogram och prioriteringar” och undanröjer hindren för kunskapssamhället, och bidrar sålunda till målen i Lissabonstrategin.

Senast ändrat den 22.09.2008