Cardsprogrammet (2000-2006)

Syftet med Cardsprogrammet är att lämna bistånd från EU till länderna i sydöstra Europa för deras deltagande i stabiliserings- och associeringsprocessen med Europeiska unionen.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 2666/2000 av den 5 december 2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt om upphävande av förordning (EG) nr 1628/96 och om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89 och (EEG) nr 1360/90 och besluten 97/256/EG och 1999/311/EG [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

EU:s bistånd, i förordningen kallat "gemenskapsbistånd", till länderna i sydöstra Europa har hittills till största delen tillhandahållits inom ramen för förordning (EG) nr 1628/96 om Obnovaprogrammet och förordning (EG) nr 3906/89 om Phareprogrammet. Genom den aktuella förordningen upphävs Obnovaförordningen och ändras Phareförordningen samtidigt som det skapas en enhetlig ram för biståndet till länderna i sydöstra Europa, nämligen Cardsprogrammet (gemenskapsbistånd för återuppbyggnad, utveckling och stabilitet). Från och med år 2007 kommer det ersättas av instrumentet till stöd för anslutningen.

Gemenskapsbistånd kan lämnas till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt till organ under Förenta Nationernas jurisdiktion och administration; federala, regionala eller lokala myndigheter och organ; offentliga eller halvoffentliga organ; arbetsmarknadens parter; organisationer som ger stöd till företag; kooperativ; ömsesidiga bolag; föreningar; stiftelser och icke-statliga organisationer.

Kroatien kan dock numera endast få gemenskapsbistånd inom ramen för projekt och program med en regional dimension, eftersom Kroatien godkändes som kandidatland vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 17 och 18 juni 2004 och därmed omfattas av strategin och instrumenten inför anslutningen.

Syftet med Cardsprogrammet är att stödja de sydosteuropeiska ländernas deltagande i stabiliserings- och associeringsprocessen. Det är särskilt inriktat på följande:

En förutsättning för att gemenskapsbistånd ska kunna lämnas är att de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen samt de mänskliga rättigheterna, minoriteters rättigheter och de grundläggande friheterna respekteras och att de planerade demokratiska, institutionella och ekonomiska reformerna genomförs.

En strategisk ram har inrättats för perioden 2002-2006 i syfte att fastställa långsiktiga mål och prioriterade områden för insatserna inom programmet. Utifrån denna ram fastställs fleråriga vägledande program för varje mottagarland för en period på tre år. I dessa program beskrivs de reformer som ska genomföras och de innehåller också en utvärdering av de framsteg som gjorts och en vägledande budget. Därefter fastställs årliga åtgärdsprogram, som innehåller mer detaljerade uppgifter om mål, verksamhetsområde och budget samt vilka projekt som ska finansieras.

Gemenskapsbiståndet ska genomföras genom finansiering av investeringsprogram och förstärkning av institutioner ("institution building").

Deltagande i anbudsförfaranden och upphandlingar är öppet för alla fysiska och juridiska personer i medlemsländerna, mottagarländerna och kandidatländerna. Kommissionen kan även från fall till fall tillåta att andra tredjeländer som omfattas av Tacis (EN) - och Medaprogrammen (EN) deltar.

Vid tillämpningen av förordningen biträds kommissionen av Cardskommittén, som kan behandla alla frågor rörande programmet.

Budgeten för Cardsprogrammet för perioden 2000-2006 uppgår till 4,65 miljarder euro.

Kommissionen ska varje år förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om hur gemenskapsbiståndet till länderna i sydöstra Europa fortskrider. Före den 31 december 2004 ska rådet se över förordningen på grundval av en utvärdering som kommissionen ska ha lämnat till rådet senast den 30 juni 2004.

Med stöd av förordningen kan mottagarländerna även delta i den europeiska yrkesutbildningsstiftelsens verksamhet och i Tempus III-programmet.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2666/2000

7.12.2000 - 31.12.2006

-

EGT L 306, 7.12.2000

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemssaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2415/2001

12.12.2001

-

EGT L 327, 12.12.2001

Förordning (EG) nr 2257/2004

2.1.2005

-

EUT L 389, 30.12.2004

Förordning (EG) nr 2112/2005

28.12.2005

-

EUT L 344, 27.12.2005

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen [EUT L 210, 31.07.2006].

Cardsprogrammet för bistånd till länderna på västra Balkan. Regionalt strategidokument inom ramen för Cardsprogrammet för perioden 2002-2006. I denna strategiska ram som antogs av kommissionen i oktober 2001 anslås ett belopp på högst 197 miljoner euro för perioden 2002-2004 för stöd till de länder som omfattas av Cardsprogrammet. De viktigaste målen är att lösa de regionala problemen i området och främja det regionala samarbetet mellan de berörda länderna. Den strategiska ramen avser följande insatsområden:

Bilagan till den strategiska ramen innehåller de fleråriga vägledande programmen för varje enskilt land. De gäller perioden 2002-2004.

Senast ändrat den 05.02.2007