Ett stärkt partnerskap mellan EU och Kina

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

EU – Kina: närmare partner med ökat ansvar – KOM(2006) 631 slutlig

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet fastställs riktlinjer för en EU-politik som syftar till att stärka samarbetet mellan EU och Kina.

Dessa fokuserar på

övergången till demokrati i Kina,

hållbar utveckling,

handelsaspekter, och

internationellt samarbete för ett fördjupat partnerskap.

VIKTIGA PUNKTER

Stöd till politisk övergång: EU och Kina för en regelbunden politisk dialog om mänskliga rättigheter, skydd av minoriteter och stärkandet av rättsstatsprincipen.

Främja energieffektivitet och miljöskydd: Som två av de viktigaste aktörerna på den globala energimarknaden samarbetar EU och Kina för att

förbättra insynen och lagstiftningen i energisektorn,

utbyta tekniker och information om resurseffektivitet och förnybar energi,

gynna investeringar och skapa tillträde till offentlig upphandling,

främja tillämpningen av internationella standarder.

Ett exempel på samarbete på detta område är EU:s och Kinas gemensamma förklaring om energisäkerhet från 2012.

Balansera ekonomisk och social utveckling: EU och Kina samarbetar för att definiera och genomföra en balanserad penning- och finanspolitik som syftar till att ta itu med problem som dåliga arbetsförhållanden, hälsa och åldrande befolkningar.

Förbättrad handel och bättre ekonomiska förbindelser: Eftersom EU är Kinas största handelspartner och Kina är EU:s näst största handelspartner strävar båda parter efter att

främja öppnandet av den kinesiska marknaden för investeringar och exporter,

fastställa rättvisa handelsregler (särskilt när det gäller immateriella rättigheter och anständiga arbetsvillkor),

lösa handelstvister genom dialog eller genom Världshandelsorganisationens (WTO) tvistlösningssystem.

Stärka sektorsövergripande samarbete: EU och Kina försöker stärka det bilaterala samarbetet inom

vetenskap och teknik,

invandring,

kulturellt utbyte, och

utbildning.

Uppmuntra säkerhet och internationellt samarbete: En dialog pågår mellan EU och Kina om fred och säkerhet i olika regioner i världen (särskilt i östra Asien). EU stöder också en dialog mellan Kina och andra länder i regionen i syfte att främja dess stabilitet. Samarbetet mellan parterna gäller också insyn i militära utgifter, icke-spridning av kärnvapen och det gradvisa avskaffandet av det europeiska vapenembargot.

Delegationer från EU och Kina träffas varje år vid toppmötet mellan EU och Kina, som hålls växelvis i Bryssel och Peking. Vid toppmötet 2013 enades man om EU:s och Kinas strategiska agenda för samarbete fram till 2020. Detta är nu det vägledande dokumentet för relationen.

BAKGRUND

Diplomatiska förbindelser mellan EU och Kina upprättades först 1975, vars första juridiska form 1985 var ett handels- och samarbetsavtal. Sedan dess har förhållandet vuxit till att omfatta utrikesfrågor, säkerhetsfrågor och andra utmaningar såsom klimatförändringarna och den globala ekonomiska styrningen.

EU:s relationer med Kina.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – EU – Kina: Närmare partner med ökat ansvar (KOM(2006) 631 slutlig, 24.10.2006)

Senast ändrat 20.10.2015