Det interregionala ramavtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Mercosur

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets beslut 1999/279/EG om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av det interregionala ramavtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och gemensamma marknaden i Sydamerika och dess fördragsparter

Det interregionala ramavtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och gemensamma marknaden i Sydamerika och dess fördragsparter

VILKET SYFTE HAR AVTALET OCH BESLUTET?

VIKTIGA PUNKTER

Finansiering

Institutionellt stöd

Interregional associering

IKRAFTTRÄDANDE

Avtalet ingicks den 1 juli 1999 på obestämd tid.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 1999/279/EG av den 22 mars 1999 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av det interregionala ramavtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och gemensamma marknaden i Sydamerika och dess fördragsparter, å andra sidan (EGT L 112, 29.4.1999, s. 65).

Interregionalt ramavtal om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och gemensamma marknaden i Sydamerika och dess fördragsparter, å andra sidan — Gemensam förklaring om den politiska dialogen mellan Europeiska unionen och Mercosur (EGT L 69, 19.3.1996, s. 4).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Underrättelse om datum för ikraftträdande av det interregionala ramavtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och gemensamma marknaden i Sydamerika och dess fördragsparter, å andra sidan (EGT L 175, 10.7.1999, s. 62).

Senast ändrat 06.03.2020