En global klimatförändringsallians

Europeiska unionen (EU) föreslår en global klimatförändringsallians med de utvecklingsländer som är mest utsatta för klimatförändringen, för att hjälpa dem att möta denna utmaning. Alliansen ska inriktas främst på de minst utvecklade länderna och på små östater under utveckling och erbjuda en strukturerad dialog och ett konkret samarbete kring insatser som finansieras genom EU:s utvecklingspolitik.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 18 september 2007 till rådet och Europaparlamentet - Att skapa en global klimatförändringsallians mellan Europeiska unionen och de fattiga utvecklingsländer som är mest utsatta för klimatförändringar [KOM(2007) 540 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Utvecklingsländerna är de som kommer att drabbas hårdast av klimatförändringarna, särskilt de minst utvecklade länderna och de små östaterna under utveckling, eftersom dessa inte har tillräckliga resurser för att förbereda sig och anpassa sig till de pågående förändringarna. Enligt FN:s mellanstatliga klimatpanel (IPCC) är Afrika särskilt sårbart inför dessa förändringar. Bland annat står man inför problem med vattenförsörjning, extrema klimatfenomen och osäker livsmedelsförsörjning i samband med torka och ökenspridning.

Den globala klimatförändringsalliansen syftar till att hjälpa de fattigaste och mest sårbara länderna att förbättra sin förmåga att anpassa sig till effekterna av klimatförändringarna. För det första ska alliansen utgöra en plattform för dialog och regelbundet utbyte mellan EU och dessa länder för att integrera klimatförändringsfrågorna i de nationella utvecklingsstrategierna och i utvecklingssamarbetet. Dialogen ska också föras på regional nivå, exempelvis med gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), Afrikanska unionen (AU), de små östaterna och forumet för Asien-Europa-möten (ASEM). För det andra kommer alliansen att erbjuda tekniskt och ekonomiskt stöd till anpassningsåtgärder och till integrering av klimatförändringar i utvecklingsstrategierna.

Detta utbyte av åsikter och erfarenheter utanför själva förhandlingssituationen kommer att främja genomförandet av Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCC), bidra till att jämka samman EU:s och utvecklingsländerna visioner samt underlätta utvecklingen av ett klimatförändringsavtal för tiden efter 2012.

Kommissionen föreslår följande fem prioriterade insatsområden som behöver diskuteras ytterligare och finslipas i dialogen inom alliansen:

Finansiering

Alliansen ska i huvudsak finansieras genom det tematiska programmet för miljö och hållbar förvaltning av naturresurser, däribland energi (ENRTP), som har fått ett tillskott av 50 miljoner euro för perioden 2008-2010. Till detta kommer de resurser som anslagits inom ramen för tionde europeiska utvecklingsfonden (EUF), det vill säga nationella och regionala anslag som kan bidra till alliansen, samt omkring 200 miljoner euro för samarbetet mellan AVS-länderna inom områdena klimatförändringar, miljö och katastrofförebyggande.

Kommissionen uppmanar också medlemsstaterna att bidra till finansieringen av alliansen, bland annat genom att anslå en del av den höjning av det offentliga utvecklingsbiståndet som de har åtagit sig att genomföra före 2010. Slutligen föreslås en gemensam finansieringsmekanism för klimatförändringsalliansen, administrerad av kommissionen.

Bakgrund

Redan 2003 framhöll EU den nära kopplingen mellan klimatförändringar och fattigdom. Tanken att inrätta en global allians för att möta klimatförändringsproblemen lades fram i juni 2007 genom grönboken Anpassning till klimatförändringar i Europa - tänkbara EU-åtgärder, som omfattar en del om att integrera denna anpassning med EU:s yttre åtgärder. I grönboken uppmanas till stärkt dialog och samarbete mellan EU och utvecklingsländer på detta område, i enlighet med Europeiska rådets slutsatser vid dess möte i mars 2007.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets slutsatser om en klimatförändringsallians mellan Europeiska unionen och de fattiga utvecklingsländerna som är mest utsatta för klimatförändringarna. Rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) - 20 november 2007 [Ej offentliggjorda i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 12.12.2007