Europeiska utvecklingsfonden (EUF)

Europeiska utvecklingsfonden stöder åtgärder i utvecklingsländer och utvecklingsområden, för att främja såväl ekonomisk, social och mänsklig utveckling som regionalt samarbete.

RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG) nr 215/2008 med budgetförordning för tionde Europeiska utvecklingsfonden.

Rådets beslut 2013/759/EU av den 12 december 2013 om övergångsåtgärder för förvaltningen av EUF från den 1 januari 2014 till ikraftträdandet av elfte Europeiska utvecklingsfonden.

SAMMANFATTNING

Europeiska utvecklingsfonden (EUF) är det viktigaste instrumentet för EU:s stöd till utvecklingssamarbetet med gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna) och de utomeuropeiska länderna och territorierna. Romfördraget från 1957 ligger till grund för fonden vars syfte är att erbjuda tekniskt och finansiellt bistånd, ursprungligen till de afrikanska länder som vid den tidpunkten fortfarande var kolonier och som vissa medlemsländer hade historiska band med.

Även om det på begäran av Europaparlamentet sedan 1993 har avsatts en avdelning för Europeiska utvecklingsfonden i Europeiska unionens (EU:s) budget, ingår fonden ännu inte i EU:s allmänna budget. Den finansieras av medlemsstaterna, lyder under egna finansiella bestämmelser och styrs av en särskild kommitté. Stödet till AVS-länderna och de utomeuropeiska länderna och territorierna kommer att finansieras av EUF, som minst under perioden 2014-2020.

Varje utvecklingsfond är föremål för ett avtal som löper över en period på flera år. Sedan den första partnerskapskonventionen slöts 1964 har Europeiska utvecklingsfondens cykler i allmänhet följt samma cykler som avtalen/partnerskapsavtalen.

Genom det nya partnerskapsavtal som undertecknades i Cotonou i juni 2000 avskaffades instrumenten Stabex och Sysmin, som syftade till att stödja jordbrukssektorn respektive gruvindustrin. Avtalet har också inneburit en rationalisering av Europeiska utvecklingsfondens övriga instrument samt införande av ett system med glidande programplanering som tillåter större flexibilitet och ger AVS-länderna större ansvar.

Nionde Europeiska utvecklingsfonden tilldelades 13,5 miljarder euro för perioden 2000-2007. Dessutom uppgår överskottet från de föregående europeiska utvecklingsfonderna till mer än 9,9 miljarder euro.

I AVS-EG-ministerrådets beslut nr 6/2005 av den 22 november 2005 fastställs att 482 miljoner euro av det villkorade beloppet på en miljard euro inom ramen för nionde Europeiska utvecklingsfonden ska fördelas på följande sätt: 352 miljoner euro till budgeten för stöd till utveckling på lång sikt, 48 miljoner euro till regionalt samarbete och regional integration och 82 miljoner euro till investeringsfaciliteten. Dessutom fastställdes i AVS-EG-ministerrådets beslut nr 7/2005 ett anslag på 250 miljoner euro för en andra utbetalning till AVS-EU:s vattenfacilitet.

Utvecklingsbiståndet från Europeiska utvecklingsfonden ingår i ett bredare europeiskt sammanhang. Inom Europeiska unionen kan medlen i EU:s allmänna budget användas till vissa åtgärder. Dessutom uppgår bidraget från Europeiska investeringsbanken (EIB), som förvaltar en del av Europeiska utvecklingsfondens resurser (lånen och riskkapitalet), till 1,7 miljarder euro för den period som den nionde Europeiska utvecklingsfonden omfattar.

Anslaget till tionde Europeiska utvecklingsfonden, som omfattade perioden 2008-2013, uppgick till mer än 22 682 miljarder euro. Av denna budget tilldelades 21 966 miljoner euro AVS-statsgruppen, 286 miljoner euro tilldelades de utomeuropeiska länderna och territorierna, och 430 miljoner euro tilldelades kommissionen för stödutgifter i samband med kommissionens programplanering och genomförande av EUF. Anslaget till AVS-länderna fördelas enligt följande: 17 766 miljoner euro till finansiering av nationella och regionala vägledande program, 2 700 miljoner euro till finansiering av samarbete mellan AVS-stater och mellan regioner samt 1 500 miljoner euro till finansiering av investeringsanslaget. En större andel av budgeten anslås till de regionala programmen, eftersom den regionala ekonomiska integrationen anses vara betydelsefull för den nationella och den lokala utvecklingen (som den ju utgör ramen för). ”Stimulansbelopp” för varje land var en nyhet som infördes genom tionde Europeiska utvecklingsfonden.

Medlemsländerna har egna bilaterala avtal med och genomför egna projekt i de utvecklingsländer som inte finansieras via Europeiska utvecklingsfonden eller med andra EU-medel.

Elfte Europeiska utvecklingsfonden kommer att pågå mellan 2014 och 2020: den uppgår till 30,5 miljarder euro, och ytterligare 2,6 miljarder euro kommer att göras tillgängliga av Europeiska investeringsbanken i form av lån från dess egna resurser.

I juni 2013 nådde EU-länderna en intern överenskommelse om att inrätta 11:e Europeiska utvecklingsfonden, inklusive att revidera fördelningen av bidrag mellan länderna; detta interna avtal behöver fortfarande ratificeras. I rådets beslut 2013/759/EU fastställs övergångsåtgärder för förvaltningen av EUF fram till dess att elfte Europeiska utvecklingsfonden träder i kraft.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 215/2008

20.3.2008

-

EUT L 78, 19.3.2008, s. 1-34

Decision 2013/759/EU

1.1.2014

-

EUT J L335, 14.12.2013, s. 48-49

Senast ändrat 29.04.2014