EU:s globala strategi för stöd till och övervakning av val

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2000) 191 slutlig) om EU:s stöd till och övervakning av val

Artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget)

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET OCH FÖRDRAGSARTIKELN?

Meddelandet har som syfte att hjälpa till att utforma en enhetlig politisk linje för EU:s stöd till val* och valövervakning* genom ett strategiskt och metodologiskt tillvägagångssätt som tar hänsyn till de lärdomar man dragit från tidigare erfarenheter.

I artikel 2 fastställs EU:s värden respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.

VIKTIGA PUNKTER

Allas rätt att delta i sitt lands styrelse finns förankrad i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. När det gäller val kräver god förvaltning att det finns lämpliga lagar och andra författningar. För att garantera respekten för de rättsstatliga principerna krävs också en öppen och ansvarig valadministration, i synnerhet oberoende kontroll och övervakning. Det är också av central betydelse att folket är välunderrättat och deltar under hela valprocessen. De kriterier som fastställs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna för att förklara övervakade val giltiga är internationellt erkända. Val måste vara fria, verkliga, rättvisa och periodiska samt äga rum med tillämpning av hemlig röstning.

EU:s stöd för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten fastställs i EU:s fördrag. I artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen sägs det uttryckligen att EU bygger på principer såsom frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten, vilka är grundläggande värden som är gemensamma för alla EU-länder. Valuppdrag betraktas som en del av EU:s mandat.

Lärdomar av erfarenheterna

Meddelandet ger en överblick över de lärdomar man har dragit av EU:s stöd till och övervakning av val från 1993 till 2000:

Rekommendationer för framtiden

I meddelandet betonas att en strategi för övervakning av och stöd till val bör antas av EU för att

Ett beslut om övervakning av val från EU:s sida bör baseras på ett övervägande om huruvida detta är tillrådligt, genomförbart och ändamålsenligt. Därför har rådet fastställt kriterier som återfinns i bilaga III till meddelandet. I samma bilaga beskrivs förutsättningarna för att observatörerna ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Beslutet om att tillhandahålla stöd till val kan göras på grundval av följande kriterier:

Efter Lissabonfördragets ikraftträdande och inrättandet av Europeiska utrikestjänsten tar denna en aktiv del i valobservatörsuppdrag, i nära samarbete med behöriga avdelningar inom kommissionen (tjänsten för utrikespolitiska instrument som ligger i samma byggnad som Europeiska utrikestjänsten).

När det gäller finansieringen av uppdragen undersöks flera möjligheter för att påskynda och förenkla beslut om att anslå medel och genomföra åtgärder.

Beträffande rekryteringen av observatörer görs i meddelandet gällande att kriterierna för att välja ut valövervakare (bilaga IV) och uppförandekoden för EU-observatörer (bilaga III) är en god grund.

Riktlinjer för framgång

För att uppdragen för stöd till och övervakning av val ska lyckas rekommenderas i meddelandet att följande aspekter beaktas:

I syfte att utvärdera valresultatet rekommenderas i meddelandet att kriterierna i bilaga III beaktas.

För att ge ökad uppmärksamhet åt EU:s medverkan vid val föreslås det i meddelandet att man ska

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Stöd till val: tekniskt och materiellt stöd till valprocesser, däribland hjälp för att fastställa en rättslig ram för valen, registrera politiska partier eller väljare samt tillhandahålla väljarupplysning och utbildning av lokala observatörer och journalister. Valstöd är ett komplement till valövervakning.
Valövervakning: övervakning som syftar till att

Den grundas på principerna om fullständig bevakning, opartiskhet, insyn och yrkeskunnighet.

HUVUDDOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen – Avdelning I – Gemensamma bestämmelser – Artikel 2 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 17).

Meddelande från kommissionen om EU:s stöd till och övervakning av val (KOM(2000) 191 slutlig, 11.4.2000).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets resolution av den 8 maj 2008 om EU:s valobservatörsuppdrag: mål, tillvägagångssätt och framtida utmaningar (EUT C 271E, 12.11.2009, s. 31).

Rådets slutsatser angående stöd till och övervakning av val – Pressmeddelande från rådet (utveckling), s. I–V, den 31 maj 2001 (ej offentliggjorda i Europeiska unionens officiella tidning).

Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande om EU:s stöd till och övervakning av val (EGT C 343, 5.12.2001, s. 270).

Senast ändrat 02.03.2018