Mikroföretag samt små och medelstora företag: definition och tillämpningsområde

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Kommissionens rekommendation – definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONEN?

I rekommendationen fastställs kriterier för att identifiera om företag är mikroföretag, små företag eller medelstora företag. Med hjälp av de olika kategorierna, som baseras på antalet anställda i företaget och dess omsättning eller balansomslutning, kan man bestämma om ett företag är berättigat till ekonomiskt stöd och stödprogram på EU-nivå och nationell nivå. Definitionerna började gälla den 1 januari 2005.

VIKTIGA PUNKTER

BAKGRUND

Små och medelstora företag motsvarar 99 procent av alla företag i EU. De utgör ryggraden i EU:s ekonomi och skapar två av tre arbetstillfällen. År 2013 stod mer än 21 miljoner små och medelstora företag för nästan 90 miljoner jobb i EU. De uppmuntrar till entreprenörskap och innovation, som i sin tur främjar konkurrenskraften, sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i EU.

RÄTTSAKT

Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (delgivet med nr K(2003) 1422) (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36–41)

Senast ändrat 11.01.2016