Definition av små och medelstora företag (SMF)

SYFTE

Att ge en definition av mikroföretag, småföretag och medelstora företag med utgångspunkt i deras storlek, omsättning eller balansomslutning samt deras oberoende ställning för att bättre kunna anpassa olika åtgärder som berör dem.

RÄTTSAKT

Kommissionens rekommendation (96/280/EG) av den 3 april 1996 om definitionen på små och medelstora företag (96/280/EG) [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 107 av den 30.4.1996].

SAMMANFATTNING

Europeiska kommissionen vänder sig till medlemsstaterna, Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden med en begäran om att de ska använda en gemensam definition för små och medelstora företag. Medlemsstaterna och finansieringsinstitutionerna måste emellertid inte följa den. Att följa definitionen är dock obligatoriskt när det gäller statligt stöd där små och medelstora företag ges en mer förmånlig behandling än andra företag, eftersom förmånsbehandling ska godkännas efter gemenskapens regelverk.

Företaget måste vara oberoende. Med ett oberoende företag avses ett företag, i vilket ett enskilt företag eller flera företag gemensamt som inte uppfyller definitionen på små och medelstora företag eller på små företag, beroende på vad som är relevant, inte innehar 25 % eller mer av kapitalet eller rösträtten. Denna tröskel får överskridas i följande två fall:

Rekommendationen innehåller följande definitioner:

Ett företag förlorar sin status som medelstort företag, litet företag eller mikroföretag först sedan tröskelvärdet ifråga har passerats under två på varandra följande räkenskapsår.

Europeiska kommissionen kan när den så önskar ändra rekommendationen, särskilt tröskelnivåerna, och gör så normalt vart fjärde år.

Kommissionen använder denna definition i alla gemenskapsprogram som genomförs och som berör de små och medelstora företagen.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Rekommendation 96/280/EG

30 april 1996

31 december 1998

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag, små och medelstora företag (2003/361/EG) [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 124 av den 20 maj 2003].

Från och med den 1 januari 2005 kommer denna rekommendation att ersätta kommissionens rekommendation 96/280/EG, av den 3 april 1996.

Senast ändrat den 26.03.2006