Europeisk standardisering

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1025/2012 om europeisk standardisering

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Genom förordningen införs regler för följande:

Förordningen omfattar standarder för tjänster såväl som för produkter, och även miljö- och hälsoskydd måste ingå i de beskrivningar som krävs för en produkt eller tjänst.

Ett brett deltagande i förfarandet för att fastställa standarder

Begäran om standardisering riktade till europeiska standardiseringsorganisationer

Kommissionen får begära att en eller flera europeiska standardiseringsorganisationer utarbetar en europeisk standard, som ska vara marknadsdriven och ta hänsyn till allmänintresset och EU:s politiska mål. Kommissionen ska fastställa de krav och tidsfrister som ska uppfyllas. EU-länderna ska underrätta kommissionen om varje begäran till standardiseringsorgan om att utarbeta tekniska specifikationer eller en standard för en särskild produkt, i syfte att utarbeta ett utkast till teknisk föreskrift.

Erkännande och användning av tekniska specifikationer

Offentliga myndigheter bör använda hela utbudet av relevanta tekniska specifikationer vid upphandling av maskinvara, programvara och it-tjänster. De tekniska specifikationerna har acceptans på marknaden och hindrar inte interoperabiliteten med befintliga europeiska eller internationella standarder.

Årligt arbetsprogram och invändningar mot harmoniserade standarder

Det årliga arbetsprogrammet fastställer de strategiska prioriteringarna med hänsyn till EU:s långsiktiga tillväxtstrategier. Kommissionen ska inrätta ett underrättelsesystem för alla intressenter, i syfte att säkerställa ett korrekt samråd och marknadsrelevans innan den antar det årliga arbetsprogrammet eller begäran om standardisering, eller fattar beslut angående invändningar mot harmoniserade standarder från EU-länderna eller Europaparlamentet.

Rapportering

De europeiska standardiseringsorganisationerna ska överlämna en årlig rapport om genomförandet av denna förordning till kommissionen.

Ändringar efter offentliggörande

Förordningen har ändrats efter att den antogs för att uttryckligen även omfatta följande särskilda standarder:

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2013.

BAKGRUND

Se även:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1025/2012 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – En strategisk vision för europeiska standarder: bättre och snabbare hållbar tillväxt i den europeiska ekonomin före 2020 (KOM(2011) 311 slutlig, 1.6.2011).

Senast ändrat 22.05.2019