Försäkring och återförsäkring

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet, kallat Solvens II, krävs det att försäkringsföretag ska ha tillräckliga ekonomiska medel. I det fastställs även regler för hantering och tillsyn.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet omfattar skadeförsäkrings-, livförsäkrings- och återförsäkringsföretag.

Auktorisation

Ett försäkringsföretag kan utföra sin verksamhet efter att ha erhållit en auktorisation från tillsynsmyndigheten i sitt hemland. Auktorisationen är giltig i hela EU.

Kapitalkrav

Försäkringsföretag måste inneha kapital utifrån sina riskprofiler, för att garantera att de har tillräckliga medel för att klara finansiella svårigheter. De måste uppvisa överensstämmelse med kapitalkraven enligt följande:

Om ett företag inte respekterar de två kapitalbelopp som krävs, måste tillsynsmyndigheten vidta åtgärder.

Riskhanteringssystem

Ett tillräckligt styrningssystem

Försäkringsföretag måste inrätta ett tillräckligt och tydligt styrningssystem med en tydlig fördelning av ansvarsområdena. De måste ha den administrativa kapaciteten att hantera olika frågor, däribland riskhantering, efterlevnad av lagstiftningen och intern revision.

Egen risk- och solvensbedömning

Försäkringsföretag måste regelbundet utföra sin egen risk- och solvensbedömning. Dit hör att bedöma dels behoven av risksolvens utifrån företagens riskprofiler, dels deras överensstämmelse sett till de medel som krävs.

Tillsyn

Granskning av tillsynen

I lagstiftningen fastställs en ”granskningsprocess för tillsyn” som gör att tillsynsmyndigheterna kan granska och bedöma hur väl försäkringsföretagen följer reglerna. Syftet är att hjälpa tillsynsmyndigheterna att identifiera företag som kan hamna i svårigheter. Försäkringsföretagen måste också göra information offentlig.

Grupptillsynsmyndighet

Varje försäkringsgrupp – ett företag med organ som tillhandahåller tjänster i ett eller flera europeiska länder – måste ha en grupptillsynsmyndighet med särskilda ansvarsområden i nära samarbete med de berörda nationella tillsynsmyndigheterna.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har tillämpats sedan den1 januari 2016.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335,17.12.2009, s. 1).

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2009/138/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1542 av den 8 juni 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/35 vad gäller beräkningen av lagstadgade kapitalkrav för vissa kategorier av tillgångar som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag (infrastrukturföretag) (EUT L 236, 14.9.2017, s. 14).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 347,28.12.2017, s. 35).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (omarbetning) (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37).

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 12, 17.1.2015, s. 1).

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiven 2003/71/EG och 2009/138/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 med avseende på befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 153, 22.5.2014, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/58/EU av den 11 december 2013 om ändring av direktiv 2009/138/EG (Solvens II) vad gäller datumet för dess införlivande och datumet för dess tillämpning och datumet för upphävande av vissa direktiv (Solvens I) (EUT L 341, 18.12.2013, s. 1).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/23/EU av den 12 september 2012 om ändring av direktiv 2009/138/EG (Solvens II) vad gäller datumet för dess införlivande och datumet för dess tillämpning samt datumet för när vissa direktiv upphör att gälla (EUT L 249, 14.9.2012, s. 1).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU av den 16 november 2011 om ändring av direktiven 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG och 2009/138/EG vad gäller extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat (EUT L 326, 8.12.2011, s. 113).

Senast ändrat 05.10.2018