Blankning av värdepapper

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

I förordningen

Genomförandeakter och delegerade akter

Covid-19-pandemin – Esmas beslut

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 november 2012.

BAKGRUND

I tider av finansiell instabilitet riskerar vissa finansiella transaktioner som blankning och kreditswappar att förvärra en nedåtgående prisspiral för aktier, särskilt i finansinstitut, vilket skulle hota deras bärkraft och innebära en risk för hela det finansiella systemet. En sådan instabilitet på de finansiella marknaderna kan spilla över till realekonomin.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Blankning: en transaktion där en finansiell institution säljer en finansiell produkt som den har lånat, med målet att köpa tillbaka den senare. Institutionen hoppas då att priset på produkten under tiden har gått ner så att man kan betala mindre än det pris man fick när man sålde den.
Kreditswappar (CDS): oreglerade derivat med hög risk.
Exceptionella omständigheter: inom ramen för denna förordning avses med dessa
Naken blankning: anses mer riskabel än vanlig blankning, och innebär att säljaren inte ens har lånat den finansiella produkten till att börja med.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (EUT L 86, 24.3.2012, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 236/2012 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens beslut (EU) 2020/525 av den 16 mars 2020 om en tillfällig sänkning av tröskelvärdet för anmälan av korta nettopositioner i det emitterade aktiekapitalet för ett företag vars aktier tas upp till handel på en reglerad marknad över ett visst tröskelvärde för att kräva att fysiska eller juridiska personer som har sådana korta nettopositioner ska anmäla detta till de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 28.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 116, 15.4.2020, s. 5).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1033 av den 23 juni 2016 om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler (EUT L 175, 30.6.2016, s. 1).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 918/2012 av den 5 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar vad gäller definitioner, beräkning av korta nettopositioner, statskreditswappar med täckning, tröskelvärden för anmälan, likviditetströskelvärden för upphävande av restriktioner, avsevärt prisfall för finansiella instrument och ogynnsamma händelser (EUT L 274, 9.10.2012, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 919/2012 av den 5 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar i fråga om tekniska standarder för tillsyn som anger metoden för beräkning av prisfall för likvida aktier och andra finansiella instrument (EUT L 274, 9.10.2012, s. 16).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 827/2012 av den 29 juni 2012 om tekniska genomförandestandarder för metoderna för att offentliggöra nettopositioner i aktier, för formatet på uppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om korta nettopositioner, för typer av avtal, överenskommelser eller åtgärder för att ge tillräckliga garantier för aktiers eller statspappers tillgänglighet för avveckling samt för datum och period för att bestämma huvudhandelsplatsen för en aktie enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (EUT L 251, 18.9.2012, s. 11).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 826/2012 av den 29 juni 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 med tekniska tillsynsstandarder för krav på anmälan och offentliggörande av korta nettopositioner, för närmare uppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om korta nettopositioner samt för metoden för omsättningsberäkning för att fastställa undantagna aktier (EUT L 251, 18.9.2012, s. 1).

Senast ändrat 18.12.2020