Spritdryckers geografiska ursprung

För att skydda konsumenterna och utveckla spritdryckssektorn* har Europeiska unionen (EU) skapat en rättslig ram som garanterar enhetliga EU-bestämmelser om saluföring av spritdrycker.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89

SAMMANFATTNING

För att skydda konsumenterna och utveckla spritdryckssektorn* har Europeiska unionen (EU) skapat en rättslig ram som garanterar enhetliga EU-bestämmelser om saluföring av spritdrycker.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs reglerna för definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker samt skydd av geografiska beteckningar. Den gäller för alla spritdrycker, oavsett om de tillverkas i eller utanför EU.

VIKTIGA PUNKTER

VIKTIGA BEGREPP

*Spritdrycker: alkoholhaltiga drycker som är avsedda att konsumeras av människor. Per definition har de särskilda organoleptiska egenskaper och en alkoholhalt på lägst 15 volymprocent. De framställs genom destillering, genom maceration eller genom tillsats av aromämnen, eller genom att en spritdryck blandas med en annan dryck, jordbruksalkohol eller vissa destillat.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 110/2008

20.2.2008

-

EUT L 39, 13.2.2008, s. 16-54

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1334/2008

20.1.2009

-

EUT L 354, 31.12.2008, s. 34-50

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till förordning (EG) nr 110/2008 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 936/2009 av den 7 oktober 2009 om tillämpning av avtalen mellan Europeiska unionen och tredjeland om ömsesidigt erkännande av vissa spritdrycker (EUT L 264, 8.10.2009, s.5-6)

Senast ändrat 02.10.2015