Strategi mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

Kommissionen lägger fram en heltäckande strategi för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske), vilket hotar fiskerisektorn, fiskeresurserna och havsmiljön. De föreslagna åtgärderna innebär att tillträdet till EU:s marknad begränsas till fiskeriprodukter som i enlighet med gällande regler är certifierade av flaggstaten eller det berörda exportlandet. Kommissionen föreslår dessutom en förstärkt övervakning av verksamheten till havs, en identifiering av IUU-aktörer, ett förbättrat genomförande av fiskerilagstiftningen och bättre tillämpning av påföljderna vid överträdelser.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 17 oktober 2007 om gemenskapens nya strategi för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske [KOM(2007) 601 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) föreslår en global strategi för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) i EU:s vatten och internationella vatten. Denna fiskeverksamhet hotar den gemensamma fiskeripolitiken och skadar fiskbeståndets hållbarhet, den biologiska mångfalden i haven, känsliga ekosystem, laglydiga fiskare och befolkningen i de berörda kustsamhällena. Detta är ett internationellt gissel som har miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser.

EU:s roll är avgörande eftersom unionen i egenskap av såväl producent som konsument är en av de viktigaste aktörerna på fiskerimarknaden. Mängden illegala fiskeriprodukter som varje år importeras till EU uppskattas till 500 000 ton och ett värde av 1,1 miljarder euro.

Kampen mot IUU-fiske omfattar följande områden:

EU måste bekämpa vissa drivkrafter bakom IUU-fisket, det vill säga följande faktorer:

Europeiska unionens åtgärder

Även om det gjorts betydande framsteg inom ramen för åtgärdsplanen från 2002 är IUU-fisket på inget sätt undanröjt. Genom denna strategi vill kommissionen utarbeta internationella bestämmelser och skapa regionala fiskeriorganisationer med ansvar för att genomföra dem. Syftet är att vidareutveckla uppföljningen, kontrollen och övervakningen av verksamheten till havs samt identifieringen av IUU-aktörer. Det är också nödvändigt med en bättre tillämpning av dessa bestämmelser och avskräckande påföljder vid överträdelser.

Denna globala strategi gäller allt fiske och annan berörd verksamhet som har att göra med IUU-fiske (fångst, omlastning, bearbetning, landning, handel osv.). Den omfattar hela försörjningskedjan och utgör ett svar på de problem som verksamheten medför på EU-nivå samt på regional och internationell nivå.

Kampen mot IUU-fiske måste integrera handelsdimensionen fullt ut. Kommissionen föreslår i detta avseende att man stänger EU:s marknad för olagliga produkter genom att införa ett system för hamnstatskontroll, enligt vilket fisken eller fiskeriprodukterna måste vara förhandscertifierade av flaggstaten innan deras landning i eller import till EU.

För att ta itu med problemet ”flagg i strid med reglerna” skulle EU kunna handla unilateralt för att kompensera de otillräckliga multilaterala åtgärderna. En EU-förteckning över fartyg som bedriver IUU-fiske och medlemsländer som förser dessa med bekvämlighetsflagg skulle kunna upprättas.

Kommissionen vill uppnå en högre grad av efterlevnad av internationella normer och EU-normer från EU-fartygens och EU-aktörernas sida. EU:s medlemsländer och medborgare ska bland annat uppmuntras att se till att den gemensamma fiskeripolitiken tillämpas på ett korrekt sätt och att förstärka kontroll- och tillsynsåtgärderna. Det krävs avskräckande påföljder mot IUU-verksamhet i EU:s vatten och mot EU-aktörer som bedriver denna form av fiske i andra delar av världen.

Ett förstärkt samarbete kommer att göra det möjligt att genomföra undersökningar av IUU-verksamheten. En hög grad av samordning och regelbundet utbyte av information bör säkerställas genom stöd från gemenskapens kontrollorgan för fiske. På det internationella planet bör EU medverka till arbetet, inom framför allt FAO (EN) (ES) (FR), för att införa ett världstäckande register över fiskefartyg och ett internationellt nätverk för uppföljning, kontroll och övervakning. På EU-nivå bör EU förbättra samordningen mellan medlemsländernas kontrollmyndigheter.

EU måste intensifiera kampen mot IUU-fiske på öppet hav inom ramen för regionala, bilaterala och multilaterala förbindelser. EU:s strategi för att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske vilar på olika aktörer:

Bakgrund

Detta meddelande ska ses mot bakgrund av den breda internationella enighet som kommer till uttryck i de beslut som FAO, FN:s generalförsamling och OCDE (EN) (FR) har fattat om behovet av en heltäckande metod för att undanröja IUU-fisket. Det följer på kommissionens handlingsplan från 2002 och Europaparlamentets resolution av den 15 februari 2007. Meddelandet utgör tillsammans med förslaget till förordning, som bör antas under 2008, ett första steg på vägen mot en integrerad havspolitik för EU till förmån för ett hållbart utnyttjande av haven.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG) nr 1005/2008  av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 [EUT L 286, 29.10.2008].

Senast ändrat den 19.03.2008