Tillämpningsbestämmelser för Europeiska fiskerifonden (EFF)

Denna förordning fastställer tillämpningsföreskrifter för Europeiska fiskerifonden (EFF) för tiden 2007-2013 i fråga om de operativa programmens struktur samt överföringen och utvärderingen av dem. Den innehåller preciseringar beträffande åtgärderna och uppföljningen och kontrollen av dem samt i fråga om de finansieringstekniska instrumenten. Förordningen innehåller också rambestämmelser för offentliggöranden och annan information och säkerställer skyddet av personuppgifter.

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 av den 26 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Rutinerna och tillämpningsföreskrifterna i denna förordning grundar sig på föreskrifterna i huvudförordningen för Europeiska fiskerifonden (EFF).

De är utformade för att göra det lättare att utforma operativa program (bilaga I). De syftar också till att underlätta kommissionens granskning och godkännande av projekten. Operativa program skall uppfylla kriterierna för geografiskt stödberättigande (analys av nationella eller lokala förhållanden och beskrivning av starka och svaga sidor inom fiskerinäringen) och för överensstämmelsen med de prioriterade områden som anges i förordningen. För operativa program som inte belastar de offentliga finanserna med mer än nittio miljoner euro (2004 års priser) finns särskilda föreskrifter i förordningen.

När det gäller fiske syftar strukturåtgärderna till att ge riktlinjer för och genomföra en omstrukturering av sektorn. Detta är nödvändigt för att säkerställa näringens framtid och främja ett hållbart fiske. Offentligt stöd som leder till en ökning av fiskeansträngningen är inte tillåtet.

Prioriterade områden

Tillämpningsföreskrifterna grupperar sig kring följande prioriterade områden för Europeiska fiskerifonden (se del A av bilaga I):

Utvärdering

Medlemsstaterna skall överlämna halvtidsutvärderingar av programmen senast den 30 juni 2011. Kommissionen har befogenhet att avbryta de planerade betalningarna om en medlemsstat inte iakttar sina skyldigheter när det gäller förvaltning, kontroll och utgifter.

Information och offentlighet

Medlemsstaternas regeringar eller förvaltningsmyndigheter skall genomföra informationsprogram och offentliggöra uppgifter för allmänheten och potentiella stödmottagare. Förvaltningsmyndigheten skall vidare se till att åtgärderna för information och offentliggöranden når en bred allmänhet, liksom även lanseringen av det operativa programmet, resultatredovisningen och Europeiska unionens flagga (bilaga II), som skall hissas under en vecka från och med den 9 maj framför förvaltningsmyndighetens lokaler.

Finansieringstekniska instrument

De finansieringstekniska instrumenten är utformade som åtgärder som exempelvis samhällsekonomiskt bidrag till förvaltningen av fiskeflottan (se nomenklaturen i bilaga III) som leder till ersättningsberättigade investeringar, särskilt inom små och medelstora företag och mikroföretag inom ramen för högriskkapitalfonder, garantifonder och utlåningsfonder.

Utgiftsdeklarationen (bilaga IX) för finansieringstekniska instrument skall innehålla uppgifter om de totala utgifterna för att upprätta eller bidra till sådana instrument. När ett operativt program avslutas, helt eller delvis, skall de godtagbara utgifterna vara lika med de totala betalningarna från varje finansieringstekniskt instrument till investeringar till förmån för företagen eller till ställda garantier.

Om EFF finansierar insatser som omfattar finansieringstekniska instrument, bland annat sådana som organiseras genom holdingfonder, skall de parter som medfinansierar insatsen eller andelsägarna eller deras bemyndigade ombud lämna in en verksamhetsplan. Denna skall uppfylla villkoren i tillämpningsförordningen (artiklarna 35, 36 och 37).

Förvaltning, övervakning och kontroll

Den myndighet som en medlemsstat utsett för att förvalta programmet (bilaga XII) skall se till att stödmottagarna hålls informerade om de särskilda villkoren för de varor eller tjänster som skall levereras inom ramen för åtgärden, finansieringsplanen, tidsfristen för genomförandet samt finansiell och annan information som skall arkiveras och vidarebefordras. Förvaltningsmyndighetens kontroller skall avse verksamheternas administrativa, finansiella, tekniska och materiella aspekter. Alla belopp som hör till en oegentlighet ska identifieras av ett referensnummer som hör till oegentligheten eller genom någon annan tillfredsställande metod.

Revisionerna skall utföras på plats (bilaga V) med utgångspunkt i de underlag och handlingar som stödmottagaren har i sitt förvar. Revisionsmyndigheten kan vidare granska ett slumpmässigt urval av verksamheterna (se bilaga IV).

Oegentligheter

Om oegentligheter konstateras skall medlemsstaten rapportera förhållandena till Europeiska kommissionen. Ifall en oegentlighet kan få efterverkningar i andra medlemsstater skall även dessa informeras.

Utbyte av uppgifter på elektronisk väg

Utbytet av uppgifter mellan enskilda medlemsstater och kommissionen skall ske inom ramen för ett datasystem som kommissionen inrättat och som möjliggör säker överföring av uppgifter mellan kommissionen och varje medlemsstat.

Datasystemet för överföring av uppgifter skall innehålla uppgifter om

Datasystemet skall även omfatta dokument och uppgifter av allmänt intresse som det operativa programmet (del A av bilaga I), kommissionens beslut om bidrag från EFF, års- och slutrapporterna (mall i bilaga XIV), revisionsstrategin (bilaga V) och beskrivningen av förvaltningssystemet (del A av bilaga XII).

Medlemsstaterna och kommissionen skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter.

Hänvisningar

Rättsakt

Datum för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 498/2007

30.5.2007

-

EUT L 120, 10.5.2007

Ändringsrättsakt(er)

Datum för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1249/2010

12.1.2011

-

EUT L 341, 23.12.2010

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 498/2007 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 17.03.2011