ERUF: Europeiska regionala utvecklingsfonden

I denna förordning anges insatsområdet för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) åren 2000-2006. Fondens syfte är att främja den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att rätta till de mest framträdande regionala obalanserna och att medverka i regionernas utveckling och omställning, samtidigt som den garanterar synergi med åtgärder från övriga strukturfonder.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1783/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska regionala utvecklingsfonden [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 213 av den 13 augusti 1999].

SAMMANFATTNING

Ram och syfte

Förordning (EG) nr 1261/1999 ingår i den övergripande ram som fastställs genom rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna. Den fastställer att ERUF ska ge stöd till insatser inom ramen för mål 1 och mål 2, gemenskapsinitiativen för samarbete över gränser, mellan länder och mellan regioner (INTERREG III), ekonomiskt och socialt återställande av städer och förorter i kris (URBAN II) samt innovativa åtgärder på gemenskapsnivå, och ge tekniskt stöd enligt den allmänna förordningen.

För att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan olika regioner och eftersläpningen av utvecklingen i de minst gynnade regionerna och öarna, inklusive landsbygdsområden, medverkar ERUF till att skapa en harmonisk, balanserad och hållbar utveckling av ekonomiska verksamheter, höggradig konkurrenskraft, god sysselsättning, ett gott miljöskydd och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Tillämpningsområde

Som ett led i uppgiften att främja regional utveckling ska ERUF delta i finansieringen av följande:

Till områden som stöds genom dessa åtgärder hör utveckling av företagsklimatet, forskning och teknisk utveckling, utbyggnad av informationssamhället, skydd och förbättring av miljön, jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet och samarbete över gränser, mellan länder och mellan regioner.

Enligt den allmänna förordningen finansieras gemenskapsinitiativet Interreg III och de innovativa åtgärder (studier, pilotprojekt och erfarenhetsutbyte) som faller under regional eller lokal utveckling enbart genom ERUF. Fondens tillämpningsområde kan emellertid utvidgas till att överlappa andra strukturfonder för att täcka åtgärder som är nödvändiga för att genomföra berörda initiativprogram eller pilotprojekt.

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifter till ERUF-förordningen kan antas efter yttrande från Kommittén för utveckling och omställning av regioner.

Andra bestämmelser

Genom den här förordningen upphävs förordning (EEG) nr 4254/88 med giltighet från och med den 1 januari 2000. Det förutsätts att den i sin tur ses över senast den 31 december 2006.

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Förordning EG 1260/1999

16.8.1999

-

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 14 juli 2004 om Europeiska regionala utvecklingsfonden [KOM(2004) 495 slutlig].

Genom detta dokument föreslås att förordningen upphävs.

Förslag till rådets förordning av den 14 juli 2004 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden [KOM(2004) 492 slutlig].

ERUF:s INNOVATIVA ÅTGÄRDER

Meddelande från kommissionen av den 31 januari 2001 - "Regionerna i den nya ekonomin" - Riktlinjer för ERUF:s innovativa åtgärder för perioden 2000-2006" [KOM(2001) 60 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]. Detta meddelande (esdeenfr) grundas på artikel 22 i rådets förordning 1260/99 och fastställer att syftet med de innovativa åtgärderna (undersökningar, pilotprojekt och erfarenhetsutbyte), där ERUF medverkar, är att stärka Europas konkurrenskraft genom att minska klyftorna mellan regioner och stödja innovation, forskning och teknisk utveckling samt utnyttja ny informations- och kommunikationsteknik. Det ingår alltså i den europeiska strategi som godkändes av Europeiska rådet i Lissabon den 23-24 mars 2000 och som syftar till att förstärka sysselsättning, ekonomisk konkurrenskraft och social sammanhållning inom ramen för en kunskapsbaserad ekonomi.

De innovativa åtgärderna under perioden 2000-2006 ska därför inriktas på tre prioriterade teman:

Genomförandet av de innovativa åtgärderna ska bland annat göra det möjligt att

De innovativa åtgärderna är ett led i regionala innovativa handlingsprogram vars strategi fastställs av en rådgivande kommitté med iakttagande av principen för regionala partnerskap. Programförslag ska lämnas in till kommissionen senast den 31 maj vart och ett av åren 2001-2005, så att kommissionen kan välja ut de förslag som ska medfinansieras av ERUF.

Det årliga anslaget till innovativa åtgärder är 400 miljoner euro, dvs. 0,4 % av ERUF:s årliga budget. Medfinansieringen av dessa kostnader kan uppgå till

För konsekvensens skull är det lämpligt att ansvaret för betalning och övervakning av programmen för innovativa åtgärder vilar på samma organ som utses för programmen inom mål 1 och 2.

Programmering enligt den allmänna förordningen (EG) nr 1260/1999.

See also

Kompletterande upplysningar om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) finns på webbplatsen för Generaldirektoratet för regionalpolitik.

Senast ändrat den 29.03.2007