Den nya budgetförordningen - en enklare väg till EU-stöd

Budgetförordningen innehåller merparten av EU:s finansiella bestämmelser. Där fastställs principer och regler för EU:s budget och dess genomförande.

En ny budgetförordning trädde i kraft den 1 januari 2013, med enklare och tydligare regler och förfaranden för dem som mottar EU-stöd - företag, icke-statliga organisationer, forskare, studerande, kommuner och andra.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 [Europeiska unionens officiella tidning L 298 av den 26 oktober 2012].

SAMMANFATTNING

VARFÖR BEHÖVDES EN NY BUDGETFÖRORDNING?

EU håller på att modernisera sina budgetförfaranden för att det ska bli enklare att nå målen för Europa 2020. Ändringarna rör huvudsakligen följande tre områden:

VILKA ÄNDRINGAR HAR GJORTS?

Förbättringar som ska leda till mer resultat

Mer ansvarighet

Ökad kontroll

Flexibilitet

Sammanförande av medel

Mer information: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-795_en.htm

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - dag för upphörande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

27.10.2012

-

EUT L 298, 26.10.2012

ANKNYTANDE RÄTTSAKT

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget [Europeiska unionens officiella tidning L 362 av den 31 december 2012].

Senast ändrat den 24.01.2014