Systemet med egna medel

Frågan om egna medel är politiskt mycket viktig: de egna medlen avgör förhållandet mellan medborgarna, medlemsländerna och EU:s institutioner liksom EU:s finansiella oberoende. Diskussionerna kring EU:s egna medel är kopplade till den allmänna debatten om den europeiska integrationens framtid, där vissa förespråkar federalism och andra mellanstatligt samarbete.

I 1970 års beslut om egna medel skilde sig Europeiska gemenskapen (EG) från andra internationella organisationer vars finansiering grundar sig på bidrag från deras medlemsländer.

Mot ett ekonomiskt oberoende EU: nationella bidrag till de egna medlen

När det gäller finansieringen av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) föreskrev man i Romfördraget av den 25 mars 1957 en övergångsperiod med nationella bidrag, innan man skulle gå över till ett system med egna medel. Principen om egna medel ingick alltså redan i fördragets artikel 201: "Utan att det inverkar på andra inkomster skall budgeten finansieras helt av egna medel." De egna medlen kan definieras som finansiellt egna medel som är oberoende av medlemsländerna. Det handlar om intäkter som anslås till EG för att finansiera dess budget, och som EG förfogar över utan att de nationella myndigheterna behöver fatta något beslut. Medlemsländerna är därmed skyldiga att ställa dessa budgetmedel till EG:s förfogande.

Ett första försök att föra över egna medel i egentlig mening i form av de tull- och jordbruksavgifter som man fick in som en del av EG:s politik (tullunionen och den gemensamma jordbrukspolitiken) misslyckades 1965 på grund av Frankrikes motstånd som utmynnade i Luxemburg-kompromissen. Den övergångsperiod som skulle föregå en övergång 1966 till en finansieringsform som skulle garantera EG ett visst oberoende respekterades dock inte. Beslutet om denna övergång togs av stats- och regeringscheferna vid deras möte i Haag 1969, då man ville ge samarbetet inom EG ny fart efter en period med problem. Rådet antog därefter ett beslut som gav de olika gemenskaperna (som existerade efter det så kallade fusionsfördraget av den 8 april 1965) egna medel som syftade till att täcka alla deras utgifter. Genom beslutet av den 21 april 1970 fastslogs därmed övergången från statliga bidrag, vilka utgjorde ett sätt för medlemsländerna att kontrollera EG:s politik, till en oberoende finansiering med "traditionella" egna medel (jordbruks- och tullavgifter) och en form av egna medel som grundade sig på momsintäkter.

De egna medlens ursprung

De traditionella egna medlen betraktas som egna medel i egentlig mening eftersom det handlar om intäkter som genereras inom ramen för EG:s politik och inte om intäkter från medlemsländerna som beräknas i form av nationella bidrag. Dagens egna medel kommer från tullavgifter, jordbruksavgifter, sockeravgifter, den gemensamma momssatsen och den gemensamma BNI-satsen.

Till dessa avgifter kommer avgifter på produktion av socker, isoglukos och inulin. Dessa avgifter tillämpas i motsats till avgifterna på jordbruksimport på sockerproducenter inom EG.

Det nu gällande beslutet från 2000 om egna medel ger medlemsländerna rätt att hålla inne 25 % av beloppet för traditionella egna medel som ersättning för uppbördskostnaderna.

Från och med 1970 är den övre gränsen för momsintäkterna 1 procent av ett bestämt underlag. Genom det andra beslutet om egna medel av den 7 maj 1985 höjdes denna gräns till 1,4 procent från den 1 januari 1986, samtidigt som Spanien och Portugal gick med i EG. Denna höjning skulle finansiera kostnaderna för utvidgningen. Det fjärde beslutet om egna medel av den 31 oktober 1994 innebar att man mellan 1995 och 1999 av rättviseskäl gradvis skulle återgå till gränsen på 1 procent. Det nu gällande beslutet från 2000 om egna medel satte det högsta möjliga beloppet till dagens 0,5 % av det harmoniserade taket för BNI-underlaget.

BNI-medlen beräknas genom att man inom ramen för budgetförfarandet varje år fastställer en procentsats på ett underlag som motsvarar summan av medlemsländernas BNI till marknadspris. Medlen beräknas som skillnaden mellan utgifter och summan av alla övriga egna budgetmedel. Det rör sig om en nyckelresurs eftersom den dels finansierar den största delen av budgeten, dels bestämmer utjämningen av momsunderlaget, fördelningen av finansieringen av den brittiska rabatten och det tak för de totala egna medlen som gemenskapen får uppbära.

Det är medlemsländerna som ställer de egna medlen till EU:s förfogande varje månad. De egna medlen förs upp på ett konto kallat "egna medel" som kommissionen öppnat, vanligen vid de nationella centralbankerna. De traditionella egna medlen förs in varje månad i takt med att de uppbärs. Egna medel som grundar sig på moms och BNI ställs till kommissionens förfogande den första arbetsdagen varje månad till ett belopp som motsvarar en tolftedel av det preliminära belopp som anges i EU:s budget. När det gäller särskilda behov för betalning av jordbruksutgifterna kan medlemsländerna dock uppmanas av kommissionen att göra förskottsinbetalningar en eller två månader i förväg under det första kvartalet av de preliminära moms- och BNI-grundade beloppen.

Övriga inkomster. Budgeten finansieras inte helt via egna medel, utan även via skatter och avgifter på personalens lön, bankräntor, bidrag från tredje land till vissa gemenskapsprogram (till exempel forskningsprogram), återbetalning av gemenskapsstöd som inte utnyttjats, dröjsmålsräntor samt överföringar från tidigare budgetår.

Storbritanniens undantag

Rådet antog vid mötet i Fontainebleu 1984 en särskild kompensation för Storbritannien. Systemet innebär att Storbritannien får en kompensation motsvarande 0,66 % av sitt nettounderskott. Finansieringen av Storbritanniens kompensation fördelas mellan övriga medlemsländer i förhållande till deras andel av BNI (förutom Tyskland, Österrike, Nederländerna och Sverige vars andel satts ner med tre fjärdedelar). Finansieringen av denna nedsättning fördelas i sin tur mellan de övriga tjugotvå medlemsländerna.

See also

Senast ändrat den 04.09.2007