Protokoll mot handel med människor

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2006/618/EG om EU:s ingående av tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet – som omfattas av artiklarna 179 och 181a i fördraget

Beslut 2006/619/EG om EU:s ingående av tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet – som omfattas av tredje delen avdelning IV i fördraget

VILKET SYFTE HAR BESLUTEN?

VIKTIGA PUNKTER

Förebyggande av människohandel

Skydd av offren för människohandel

Informationsutbyte och samarbete

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTEN FÖR?

De har gällt sedan den 24 juli 2006.

BAKGRUND

Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, som antogs av FN:s generalförsamling den 15 november 2000, trädde i kraft den 23 september 2003.

Följande tre protokoll är bifogade till konventionen:

* VIKTIGA BEGREPP

Handel med människor: rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer genom hot om eller bruk av våld eller andra former av tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet eller givande eller mottagande av betalning eller förmåner för att erhålla samtycke från en person som har kontroll över en annan person i syfte att utnyttja denna person.

Barn: personer under 18 års ålder.

Utnyttjande: utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor, träldom eller avlägsnande av organ.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2006/618/EG av den 24 juli 2006 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet avseende protokollets bestämmelser i den utsträckning som bestämmelserna i protokollet omfattas av artiklarna 179 och 181a i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EUT L 262, 22.9.2006, s. 44–50).

Rådets beslut 2006/619/EG av den 24 juli 2006 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet avseende protokollets bestämmelser i den utsträckning som bestämmelserna i protokollet omfattas av tredje delen avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EUT L 262, 22.9.2006, s. 51–58).

Senast ändrat 13.12.2016