Människorättsförsvarare – EU:s stöd

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen

EU:s riktlinjer om stöd till människorättsförsvarare

VILKET SYFTE HAR ARTIKEL 2 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN OCH RIKTLINJERNA OM MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE?

VIKTIGA PUNKTER

Följande är de viktigaste aspekterna av riktlinjerna:

BAKGRUND

Människorättsförsvarare spelar en viktig roll när det gäller att

Men människorättsförsvarare utsätts ofta för attacker och hot, och därför är det viktigt att se till att de är säkra och skyddas.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Människorättsförsvarare: Individer, grupper och organisationer som på ett fredligt sätt främjar och skyddar de universellt erkända mänskliga rättigheterna, det vill säga medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, exempelvis rättigheter för individer som tillhör ursprungsbefolkningar.
EU:s beskickningar: Ambassader och konsulat i EU-länderna och EU:s delegationer.

HUVUDDOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen — Avdelning I — gemensamma bestämmelser — Artikel 2 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 17)

Säkerställande av skydd – Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare, Europeiska unionens råd (utrikes frågor), 2008.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 235/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett finansieringsinstrument för demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (EUT L 77, 15.3.2014, s. 85–94).

Senast ändrat 28.07.2017