Stadgan om de grundläggande rättigheterna

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

VILKET SYFTE HAR STADGAN?

Den förankrar en rad personliga, medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter för medborgare och bosatta inom EU i EU-lagstiftningen.

VIKTIGA PUNKTER

Innehåll

Stadgan om de grundläggande rättigheterna (stadgan) bekräftar, Med beaktande av EU:s behörigheter och uppgifter samt subsidiaritetsprincipen bekräftas i denna stadga de rättigheter som har sin grund särskilt i EU-ländernas gemensamma författningstraditioner och internationella förpliktelser, europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EU:s och Europarådets sociala stadgor samt rättspraxis vid Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Genom att synliggöra och förtydliga de grundläggande rättigheterna, skapar stadgan rättssäkerhet inom EU.

Stadgan om de grundläggande rättigheterna innehåller en ingress och 54 artiklar fördelade på sju kapitel:

Tillämpningsområde

Stadgan gäller för Europeiska unionens institutioner med beaktande av subsidiaritetsprincipen och den kan inte under några omständigheter ändra de befogenheter och uppgifter som fastställs för dessa institutioner i fördragen. Stadgan gäller även för EU-länder när de tillämpar EU-lagen.

Om någon av rättigheterna motsvarar rättigheter som garanteras av 1950 års Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, är avsikten och omfattningen av dessa rättigheter densamma som definieras i konventionen, trots att EU-lagstiftningen kan ge ett mer omfattande skydd.

Årliga rapporter

Varje år sedan 2010 offentliggör Europeiska kommissionen en årlig rapport. Denna övervakar framstegen i tillämningen av stadgan.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 202, 7.6.2016, s. 389–405).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska sociala och ekonomiska kommittén samt Regionkommittén om tillämpningen 2015 av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (COM(2016) 265 final, 18.5.2016).

Senast ändrat 17.10.2016