Bekämpning av korruption inom den privata sektorn

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rambeslut 2003/568/RIF om kampen mot korruption inom den privata sektorn

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

VIKTIGA PUNKTER

Begreppet korruption ska ingå i nationell straffrätt

Juridiska och fysiska personers ansvar

Behörighet

Varje EU-land har behörighet om brottet har begåtts

Beslutet gäller Gibraltar.

Detta beslut påverkas av Europeiska unionens domstols dom i mål C-176/03 om fördelning av befogenheter i brottmål mellan Europeiska kommissionen och rådet.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

EU-länderna skulle vidta nödvändiga åtgärder för att följa bestämmelserna i beslutet senast den 22 juli 2005.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Aktiv korruption: Att muta en person för att han/hon olagligen ska utföra en handling i tjänsten.
Passiv korruption: Att ta emot mutor.
Juridisk person: Varje enhet som har denna status enligt tillämplig nationell lagstiftning, med undantag för stater eller andra offentliga organ som utövar statliga befogenheter samt offentliga internationella organisationer.
Pliktförsummelse: Detta begrepp ska tolkas enligt nationell lagstiftning. Pliktförsummelse enligt nationell lagstiftning måste omfatta åtminstone alla former av illojalt beteende som bryter mot lagstadgade skyldigheter eller yrkesregler.

HUVUDDOKUMENT

Rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn (EUT L 192, 31.7.2003, s. 54).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn (COM(2019) 355 final, 26.7.2019).

Senast ändrat 18.02.2020