Medling på privaträttens område

En förutsägbar rättslig ram kan göra det möjligt för Europeiska unionens medborgare att dra full nytta av fördelarna med medling* som ett tvistlösningsförfarande, särskilt när det gäller kostnadseffektivitet och snabbhet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område

SAMMANFATTNING

En förutsägbar rättslig ram kan göra det möjligt för Europeiska unionens medborgare att dra full nytta av fördelarna med medling* som ett tvistlösningsförfarande, särskilt när det gäller kostnadseffektivitet och snabbhet.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet syftar till att främja användningen av alternativa metoder för tvistlösning, särskilt medling. Det syftar till att säkerställa ett balanserat förhållande mellan medling och domstolsförfaranden.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet gäller för gränsöverskridande tvister på privaträttens område. Det omfattar inte

EU-länderna måste upprätta ett förfarande som tillåter parterna att begära bekräftelse på ett avtal. Denna bekräftelse kan ske genom en dom eller en officiell handling av en domstol eller myndighet. Bekräftelsen möjliggör ömsesidigt erkännande och verkställighet av ett avtal i hela EU på samma villkor som de som gäller för domstolsbeslut på privaträttens område samt i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar.

Medlare* eller de som är inblandade i medlingen är inte skyldiga att vittna i rättsliga förfaranden när det gäller information som erhållits under denna process, utom

EU-länderna måste uppmuntra utbildning av medlare, samt utveckling och tillämpning av frivilliga uppförandekoder för yrket.

BAKGRUND

År 2013 publicerade EU två nya rättsakter om alternativ tvistlösning:

Mer information finns på sidorna om alternativ tvistlösning online på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGA BEGREPP

* Medling: en strukturerad process där två eller flera parter i en tvist på frivillig basis själva försöker nå en överenskommelse om lösning av tvisten med hjälp av en medlare. Medling kan initieras av parterna eller föreslås eller beslutas av en domstol eller föreskrivas i lagen i ett EU-land.

* Medlare: en tredje person som ombeds utföra medlingen på ett effektivt, opartiskt och kompetent sätt. Personens status eller yrke i det berörda EU-landet är inte relevant och inte heller sättet som personen har utsetts på eller ombetts fungera som medlare.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/52/EG

13.6.2008

21.5.2011 (artikel 10: 21.11.2010)

EUT L 136, 24.5.2008, s. 3-8

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2015 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning) (EUT L 165, 18.6.2013, s. 63-79)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordningen om tvistlösning online vid konsumenttvister) (EUT L 165, 18.6.2013, s. 1-12)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén ”Mot en övergripande EU-ram för kollektiv prövning” (COM(2013) 401 final, 11.6.2013)

Senast ändrat 17.08.2015