Ackreditering och marknadskontroll

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 765/2008 – om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Nationella ackrediteringsorgan

Kontroll av EU-marknaden och importkontroller

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2010.

BAKGRUND

* VIKTIGA BEGREPP

CE-märkning: en märkning som tillverkare använder för att påvisa att artikeln uppfyller EU:s rättsliga överensstämmelsestandarder.

Organ för bedömning av överensstämmelse: ett organ som utför verksamheter innefattande kalibrering, provning, certifiering och kontroll.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30–47).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 765/2008 har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4–17).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets beslut 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG (EUT L 218, 13.8.2008, s. 82–128).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG (EUT L 218, 13.8.2008, s. 21–29).

Senast ändrat 14.02.2017