Tjänstedirektivet

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2006/123/EG - tjänstedirektivet

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet syftar till att undanröja hindren för handeln med tjänster inom EU genom att

förenkla de administrativa förfarandena för tjänsteleverantörer,

stärka rättigheterna för konsumenter och företag som tar emot tjänster,

främja samarbetet mellan EU-länderna.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet är tillämpligt på en rad tjänster, bland annat följande:

Varor och tjänster inom detalj- och grossisthandel.

De flesta reglerade yrken, såsom juridiska rådgivare och skatterådgivare, arkitekter och ingenjörer.

Byggverksamhet.

Företagsrelaterade tjänster, såsom kontorsunderhåll, konsulttjänster inom ledarskap och förvaltning och händelsehantering.

Turism och fritidsanläggningar.

Vissa tjänster omfattas inte av direktivet. Det gäller bland annat finansiella tjänster, vissa tjänster för elektronisk kommunikation, tjänster som tillhandahålls av bemanningsföretag, privata säkerhetstjänster och spelverksamhet.

Direktivet gör att företag kan etablera sig i ett annat EU-land än det egna. För att detta ska kunna ske måste EU-länderna vidta flera åtgärder, bland annat

inrätta gemensamma kontaktpunkter för information och stöd i samband med administrativa förfaranden och se till att dessa kan genomföras elektroniskt,

se över och förenkla alla sina tillståndsförfaranden som gäller tillgången till tjänster,

kräva att EU-länderna avskaffar diskriminerande krav, såsom nationalitet eller hemvist, och begränsande krav, till exempel ekonomiska tester som kräver att företag bevisar för myndigheterna att deras tjänster efterfrågas.

Liknande säkerheter föreskrivs för tjänstemottagares rättigheter (konsumenter eller företag) i syfte att stärka förtroendet för den inre marknaden. EU-länderna är således skyldiga att

undanröja hindren för tjänstemottagare som vill utnyttja en tjänst som tillhandahålls av en tjänsteleverantör som är etablerad i ett annat EU-land, till exempel skyldigheten att erhålla tillstånd,

avskaffa diskriminerande krav som grundar sig på tjänstemottagarens nationalitet eller hemvist,

tillhandahålla allmän information och hjälp med de rättsliga kraven, i synnerhet regler för konsumentskydd, och med möjligheterna till rättslig prövning i andra EU-länder.

Alla EU-länder var skyldiga att införliva tjänstedirektivet i sin nationella lagstiftning senast den 28 december 2009. Europeiska kommission antog 2012 ett meddelande om genomförandet av tjänstedirektivet . I rapporten

utvärderas de framsteg som EU-länderna gjort i fråga om att avlägsna orättfärdiga hinder för den inre marknaden för tjänster,

identifieras hinder som ännu inte undanröjts, bland annat kravet på bosättning eller ekonomisk behovsprövning,

föreslås åtgärder för att förbättra funktionssättet för den inre marknaden för tjänster.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 28 december 2006. Det måste införlivas i EU-ländernas lagstiftning senast den 28 december 2009.

BAKGRUND

Tjänstedirektivet

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36–68)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén: Mot en bättre fungerande inre marknad för tjänster – bygga vidare på resultaten av den ömsesidiga utvärderingen av tjänstedirektivet (KOM(2011) 20 slutlig, 27.1.2011)

Kommissionens beslut 2011/130/EU av den 25 februari 2011 om fastställande av minimikrav för behandling över gränserna av dokument som signerats elektroniskt av behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden (EUT L 53, 26.2.2011, s. 66–72)

Fortlöpande ändringar av beslut 2011/130/EU har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om genomförandet av tjänstedirektivet. Ett partnerskap för ny tillväxt i tjänstesektorn 2012–2015 (COM(2012) 261 final av den 8 juni 2012)

Kommissionens genomförandebeslut 2014/148/EU av den 17 mars 2014 om ändring av beslut 2011/130/EU om fastställande av minimikrav för behandling över gränserna av dokument som signerats elektroniskt av behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden (EUT L 80, 19.3.2014, s. 7–9)

Senast ändrat 09.11.2015