Europeisk byrå för förvaltningen av EU:s yttre gränser – Frontex

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid EU:s yttre gränser

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen inrättas Frontex, den europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid EU-ländernas yttre gränser.

Förordning (EU) nr 1168/2011 ändrar den ursprungliga rättsakten. Syftet med denna ändring är att förbättra den integrerade förvaltningen av EU:s yttre gränser och öka samarbetet mellan de nationella gränsbevakningsmyndigheterna.

Genom ytterligare en ändring, förordning (EU) nr 656/2014, fastställs bestämmelser för övervakningen av EU:s yttre sjögränser inom ramen för det operativa samarbete som förvaltas av Frontex.

VIKTIGA PUNKTER

Uppgifter

Frontex huvuduppgifter är att

Utrustning

Frontex kan köpa eller hyra sin egen gränskontrollutrustning (bilar, fartyg, helikoptrar osv.) eller köpa den tillsammans med EU-länderna.

Operativ plan

En operativ plan (som utarbetas innan gemensamma insatser, snabba gränsinsatser och pilotprojekt genomförs) bör omfatta alla aspekter av verksamheten i fråga, såsom

EU:s gränskontrollenheter

De europeiska gränskontrollenheterna deltar i gemensamma insatser, snabba gränsinsatser och pilotprojekt som samordnas av Frontex.

Enheterna består av gränsbevakningstjänstemän från EU-länderna som är experter på gränsförvaltningens olika områden, bland annat

Samarbete

Frontex får samarbeta med Europol, Europeiska stödkontoret för asylfrågor, EU:s byrå för grundläggande rättigheter, myndigheter i länder utanför EU och internationella organisationer, såsom FN:s flyktingkommissariat och Internationella organisationen för migration (IOM).

Eurosur

Under 2013 togs Europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) i drift genom en särskild förordning. Denna ram för informationsutbyte är utformad för att förbättra förvaltningen av EU:s yttre gränser och syftar till att stödja EU-länderna genom att

Frontex spelar en viktig roll i sammanställningen och analysen av den ”europeiska situationsbilden”, en översyn av de händelser som nyligen ägt rum vid vissa EU-länders gränser och som kan bidra till att man upptäcker ändrade rutter eller nya metoder som används av kriminella nätverk.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 1 maj 2005.

BAKGRUND

Frontex inledde sin verksamhet 2005. Byrån har sitt säte i Warszawa i Polen.

Mot bakgrund av den europeiska migrationsagendan lade Europeiska kommissionen i december 2015 fram ett förslag om att skapa en europeisk gräns- ochkustbevakningsbyrå . Denna byrå skulle bygga på Frontex och EU-ländernas myndigheter med ansvar för gränsförvaltning och skulle möjliggöra en mer integrerad förvaltning av EU:s yttre gränser.

VIKTIGT BEGREPP

* Schengenländer: europeiska länder som har undertecknat ett avtal om att avlägsna gränskontrollerna och tillåta fri rörlighet för alla medborgare i de undertecknande länderna, övriga EU-länder och vissa länder utanför EU.

Följande länder är Schengenländer: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 349, 25.11.2004, s. 1–11)

Fortlöpande ändringar av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 av den 22 oktober 2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) (EUT L 295, 6.11.2013, s. 11–26)

Senast ändrat 02.05.2016