Uppehållstillstånd till offer för människohandel

Tillfälliga uppehållstillstånd kan utfärdas till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller (valfritt) har fått hjälp till olaglig invandring. Förhoppningen är att detta ska uppmuntra dessa personer att samarbeta med de behöriga myndigheterna, som samtidigt förser dem med tillräckligt skydd.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna.

SAMMANFATTNING

Tillfälliga uppehållstillstånd kan utfärdas till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller (valfritt) har fått hjälp till olaglig invandring. Förhoppningen är att detta ska uppmuntra dessa personer att samarbeta med de behöriga myndigheterna, som samtidigt förser dem med tillräckligt skydd.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs förfarandet för att utfärda och förnya uppehållstillståndet, villkoren för att förlänga eller återkalla det samt behandlingen av offren före och efter att de beviljats tillstånd.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet gäller för tredjelandsmedborgare även om de har kommit in i EU på olaglig väg. Tillstånd kan beviljas till de som har uppnått myndighetsålder i respektive EU-land, och kan gälla för barn enligt de villkor som föreskrivs i nationella lagar.

De berörda personerna måste informeras om de möjligheter som erbjuds enligt detta direktiv av de behöriga myndigheterna i det aktuella EU-landet. Tredjelandsmedborgare beviljas en betänketid för att återhämta sig och komma över inflytandet från förövarna av brotten. På så sätt kan de ta ett välgrundat beslut om huruvida de vill samarbeta med de utredande myndigheterna. Under denna period ska de berörda tredjelandsmedborgarna

De berörda myndigheterna är ansvariga för att bedöma om

När de ovanstående tre villkoren är uppfyllda, ska ett tillfälligt och förnybart uppehållstillstånd, giltigt i minst sex månader, utfärdas. Tillståndet kan förnyas om de aktuella villkoren fortsätter att vara uppfyllda. Genom tillståndet får innehavaren tillträde till arbetsmarknaden, utbildning och yrkesutbildning enligt villkor som bestäms i nationell lagstiftning.

Uppehållstillståndet får inte förnyas om villkoren i detta direktiv inte längre är uppfyllda eller om de aktuella förfarandena har avslutats. Tillståndet kan dras in av ett antal skäl, däribland om offret återupptar kontakten med de personer som är misstänkta för att ha begått gärningarna eller upphör att samarbeta, eller när målet läggs ned.

EU-länderna är fria att anta eller behålla mer gynnsamma villkor för de personer som omfattas av detta direktiv.

Även om insamlingen av uppgifter om olika aspekter av detta direktiv fortfarande behöver förbättras, har det påträffats i två rapporter från kommissionen om direktivets tillämpning, 2010 och 2014, att EU-länderna kanske inte i så hög grad som de skulle kunna använder sig av möjligheten att utfärda tillstånd i utbyte mot samarbete med myndigheterna.

BAKGRUND

Detta direktiv måste läsas i samband med direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF. I det senare direktivet finns en horisontell rättslig ram för både EU-medborgare och tredjelandsmedborgare, och där förstärks de flesta villkoren i rådets direktiv 2004/81/EG vad gäller ramen för skydd och hjälp till barn.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2004/81/EG

6.8.2004

5.8.2006

EUT L 261, 6.8.2004, s. 19-23

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av rådets direktiv 2004/81/EG om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna (KOM(2010) 493 slutlig, 15.10.2010).

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av direktiv 2004/81/EG om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna (COM(2014) 635 final, 17.10.2014).

Senast ändrat 02.04.2015