Beslut om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen

Syftet med detta rambeslut är att se till att vissa allvarliga uttryck för rasism och främlingsfientlighet beläggs med effektiva, proportionella och avskräckande påföljder i hela Europeiska unionen (EU). Det syftar vidare till att förbättra och stimulera det rättsliga samarbetet på området.

RÄTTSAKT

Rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om bekämpande av vissa former och uttryck för rasism och främlingsfientlighet med hjälp av straffrättslig lagstiftning.

SAMMANFATTNING

Enligt förslaget, som är en uppföljning av den gemensamma åtgärden 96/443/RIF, sörjer detta rambeslut för en tillnärmning av EU-ländernas lagar och författningar avseende brott som rör vissa uttryck för rasism och främlingsfientlighet. Vissa allvarliga uttryck för rasism och främlingsfientlighet ska utgöra brott i samtliga EU-länder och beläggas med effektiva, proportionella och avskräckande påföljder.

Detta rambeslut gäller samtliga brott som begås

”Hatpropaganda”

Vissa handlingar ska vara straffbara. Det gäller bland annat följande:

Även anstiftan till, avsiktligt deltagande i eller medhjälp till att begå sådana gärningar som nämns ovan är straffbart.

Med avseende på dessa angivna brott ska EU-länderna införa följande:

Med avseende på juridiska personer, ska påföljderna vara effektiva, proportionella och avskräckande och utgöras av bötesstraff eller administrativa avgifter. Juridiska personer kan dessutom straffas enligt följande:

Inledande av utredningar eller rättsliga åtgärder mot rasistiska och främlingsfientliga brott får inte vara beroende av en anmälan eller anklagelse från ett offer för gärningarna.

”Hatbrott”

Under alla omständigheter ska rasistiska och främlingsfientliga motiv betraktas som en försvårande omständighet eller alternativt att domstolarna ska ha befogenhet att ta sådana motiv i beaktande vid fastställande av de sanktioner som ska tillämpas.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Rambeslut 2008/913/RIF

6.12.2008

28.11.2010

EUT L 328, 6.12.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av rådets rambeslut 2008/913/RIF om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen [ COM(2014) 27 final , 27.1.2014 - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

I rapporten betonas att ett antal medlemsstater inte har införlivat alla bestämmelser i rambeslutet på korrekt sätt, i synnerhet inte när det gäller brotten att förneka, urskulda och flagrant förringa vissa internationella brott.

De flesta EU-länder är utrustade med bestämmelser som gör det brottsligt att offentligt uppmana till rasistiskt och främlingsfientligt våld och hat, men en del av dem införlivar inte helt de brott som omfattas av rambeslutet. Det finns också kvar luckor i fråga om den strategi som används för rasistiska och främlingsfientliga motiv, juridiska personers ansvar och jurisdiktion.

Kommissionen för bilaterala dialoger med medlemsstaterna under 2014, för att säkerställa ett fullständigt och korrekt införlivande av beslutet.

Senast ändrat 15.06.2014