Ersättning till brottsoffer i andra EU-länder

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2004/80/EG om ersättning till brottsoffer

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet har två huvudelement.

Garantera lämplig ersättning

Att garantera lämplig ersättning till offren kan vara svårt, antingen på grund av att

Enligt direktivet måste offren

Samarbete

Alla EU-länder var skyldiga att senast den 1 juli 2005 upprätta nationella ordningar som garanterar rättvis och lämplig ersättning. I direktivet fastställs ett system för samarbete mellan de nationella myndigheterna för att underlätta för offer i hela EU att få ersättning:

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet trädde i kraft den 26 augusti 2004. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 januari 2006.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer (EUT L 261, 6.8.2004, s. 15–18).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens beslut 2006/337/EG av den 19 april 2006 om standardblanketter för överföring av ansökningar och beslut enligt rådets direktiv 2004/80/EG om ersättning till brottsoffer (EUT L 125, 12.5.2006, s. 25–30).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF (EUT L 315, 14.11.2012, s. 57–73).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2012/29/EU har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 08.12.2015