EU:s regler om terroristbrott och därmed relaterade påföljder

Enligt detta rambeslut (2002/475/RIF) och rambeslut (2008/919/RIF) om ändring av rambeslut 2002/475/RIF ska EU-länderna anpassa sin lagstiftning och införa minimistraff för terroristbrott. I besluten definieras terroristbrott samt brott med anknytning till terroristgrupper eller brott med anknytning till terroristverksamhet, och där anges regler för införandet i EU-länderna.

RÄTTSAKT

Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism.

SAMMANFATTNING

Enligt detta rambeslut (2002/475/RIF) och rambeslut (2008/919/RIF) om ändring av rambeslut 2002/475/RIF ska EU-länderna anpassa sin lagstiftning och införa minimistraff för terroristbrott. I besluten definieras terroristbrott samt brott med anknytning till terroristgrupper eller brott med anknytning till terroristverksamhet, och där anges regler för införandet i EU-länderna.

VILKET SYFTE HAR DESSA RAMBESLUT?

I besluten definieras följande:

Begreppet terroristbrott som en kombination av

objektiva faktorer (mord, kroppsskada, tagande av gisslan, utpressning, att begå attacker, att hota att begå något av ovanstående, osv.) och

subjektiva faktorer (handlingar som begås i syfte att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning, destabilisera eller förstöra strukturer i ett land eller en internationell organisation eller tvinga ett offentligt organ att avstå från att utföra vissa åtgärder),

En terroristgrupp som en strukturerad grupp bestående av mer än två personer, inrättad för en viss tid och som handlar i samförstånd för att begå terroristbrott.

Enligt besluten ska också alla EU-länder

kriminalisera förberedande handlingar som brott med anknytning till terroristverksamhet; som exempel kan nämnas offentlig uppmaning till terroristbrott samt rekrytering och utbildning för terroristsyften samt stöld, utpressning eller förfalskning i syfte att begå terroristbrott,

kriminalisera anstiftan eller medhjälp, liksom försök att begå vissa typer av brott,

fastställa straffrättsligt ansvar för juridiska personer och fastställda regler och trösklar för straff och påföljder,

fastställa behörighet avseende terroristbrott när brottet har begåtts inom dess territorium eller ombord på ett fartyg eller flygplan som för dess flagg,

fastställa behörighet om gärningsmannen är en av deras medborgare eller bosatt i landet, om brottet begåtts till förmån för en juridisk enhet som är etablerad på deras territorium eller om brottet begåtts mot EU-landets befolkning eller institutioner eller mot en EU-institution med säte i landet,

fastställa behörighet i de fall då landet vägrar att överlämna eller utlämna en person som misstänks eller dömts för terroristbrott,

samarbeta med andra EU-länder och bestämma vilket lands jurisdiktion som ska gälla när flera länder är inblandade i ett visst fall,

vidta åtgärder för att säkerställa lämpligt stöd för offrens familjer.

VIKTIGA PUNKTER

I sin rapport från september 2014 om genomförandet av 2008 års rambeslut, konstaterar Europeiska kommissionen att de flesta EU-länder (utom Irland och Grekland) har vidtagit åtgärder för att kriminalisera de nyligen införda brotten offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning till terrorism.

Det återstår en del öppna frågor om hur genomförandet av detta rambeslut i EU-ländernas nationella lagar kommer att påverka ”indirekt provokation”* och kriminalisering av handlingar som begåtts av så kallade ”ensamma aktörer”**. Europeiska kommissionen har emellertid uppmanat EU-länderna att klargöra problem så att bedömningen kan slutföras.

I rapporten underströks behovet av en mer övergripande strategi för brottsbekämpning för att fokusera på tidigt förebyggande av radikalisering och rekrytering till terrorism.

I rapporten uppmanas EU-länderna att övervaka och utvärdera tillämpningen av straffrättsliga åtgärder mot terrorism, med vederbörlig hänsyn till skyddet av de grundläggande rättigheterna.

En mer detaljerad översikt över åtgärderna om införlivande i EU-länderna finns i kommissionens arbetsdokument, som ska åtfölja rapporten.

2015 ska kommissionen genomföra en konsekvensanalys för att 2016 uppdatera rambeslut 2008/919/RIF. Detta skulle vara i syfte att säkerställa samstämmigheten i hela EU av lagar mot utländska terroristrelaterade brott.

Rådet överväger att å EU:s vägnar underteckna Europarådets konvention om förebyggande av terrorism och tilläggsprotokollet till detta. Det sistnämnda tar upp fenomenet utländska terrorister med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014) av den 24 september 2014.

BAKGRUND

I linje med slutsatserna från Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999, där terrorismen identifierades som en av de allvarligaste kränkningarna av de grundläggande friheterna, av de mänskliga rättigheterna och principerna, och utifrån den handlingsplan som godkändes av Europeiska rådets extra möte den 21 september 2001, antogs rambeslut 2002/475/RIF för att bekämpa terrorismen mer effektivt.

VIKTIGA BEGREPP

* Indirekt provokation: uttalanden som bara indirekt uppmuntrar eller riskerar att uppmuntra till terrordåd, exempelvis där tidigare uttalanden som gjorts av en terrorist skulle kunna uppfattas av anhängare som en uppmaning till att fortsätta terroristverksamhet.

** Ensamma aktörer: terrorister som agerar på egen hand.

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets rambeslut 2002/475/RIF

22.6.2002

31.12.2002

EGT L 164, 22.6.2002, s. 3-7.

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets rambeslut 2008/919/RIF

9.12.2008

9.12.2010

EUT L 330, 9.12.2008, s. 21-23.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen på grundval av artikel 11 i rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (KOM (2007) 681 slutlig, 6.11.2007).

Rapport från kommissionen på grundval av artikel 11 i rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (KOM (2004) 409 slutlig, 8.6.2004).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av rådets rambeslut 2008/919/RIF av den 28 november 2008 om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (COM (2014) 554 final av den 5 september 2014).

Kommissionens arbetsdokument som medföljer rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av rådets rambeslut 2008/919/RIF om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (SWD(2014) 270 final av den 5 september 2014).

Senast ändrat den 02.06.2015