Friheten att röra sig och uppehålla sig i EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2004/38/EG om EU-medborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig i EU

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet

VIKTIGA PUNKTER

För EU-medborgare med giltigt ID-kort eller pass gäller följande:

Utöver detta gäller följande:

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller sedan den 30 april 2004 och måste bli lag i EU-länderna senast den 30 april 2006.

BAKGRUND

Mer information finns här:

Efter utbrottet av covid-19 och införandet av åtgärder för att hantera krisens följdverkningar antog Europeiska kommissionen följande:

VIKTIGA BEGREPP

EU-medborgare: varje person som har medborgarskap i ett EU-land.
Familjemedlem: detta omfattar exempelvis make/maka eller partner i ett registrerat partnerskap till en EU-medborgare, och släktingar i rakt nedstigande led under 21 års ålder.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 77). Texten offentliggjord på nytt i rättelse (EUT L 229, 29.6.2004, s. 35).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2004/38/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare (EUT L 128, 30.4.2014, s. 8).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om vägledning till ett bättre införlivande och en bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (KOM(2009) 313 slutlig av den 2 juli 2009).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Fri rörlighet för EU-medborgare och deras familjer: Fem åtgärder för att skapa förändring (COM(2013) 837 final av den 25 november 2013).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om hjälp till de nationella myndigheterna med att bekämpa missbruk av rätten till fri rörlighet: handbok om skenäktenskap mellan EU-medborgare och tredjelandsmedborgare inom ramen för EU-lagstiftningen om fri rörlighet för EU-medborgare (COM(2014) 604 final av den 26 september 2014).

Senast ändrat 08.05.2020