Familjeåterförening

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet syftar till att fastställa gemensamma bestämmelser för familjeåterförening. Det handlar om att göra det möjligt för familjemedlemmar till medborgare i länder utanför EU som lagligt uppehåller sig på EU:s territorium att återförenas med dessa i det land där de uppehåller sig. Målet är att skydda familjeenheten och underlätta integreringen för medborgarna i länder utanför EU.

Direktivet gäller inte Irland, Danmark och Förenade kungariket. Det motsätter sig inte heller eventuella förmånligare villkor som erkänns av nationella lagstiftningar.

VIKTIGA PUNKTER

Villkor

Medborgare i länder utanför EU, som har ett uppehållstillstånd med en giltighetstid på minst ett år som utfärdats av ett EU-land och har välgrundade utsikter att få ett varaktigt uppehållstillstånd, kan begära familjeåterförening.

Däremot är detta direktiv inte tillämpligt på familjemedlemmar till en EU-medborgare och inte heller på en medborgare från ett land utanför EU, som ansöker om att beviljas flyktingstatus och vars ansökan ännu inte har lett till ett slutligt beslut, eller som lyder under en tillfällig skyddsform.

Följande personer kan ansöka om familjeåterförening:

EU-länderna får, på vissa villkor, tillåta familjeåterförening för

Månggifte erkänns inte, utan endast en make eller maka kan åtnjuta familjeåterförening. På samma sätt undantas även barn till andra makar från rätten till familjeåterförening såvida detta inte krävs utifrån deras intressen (enligt 1989 års konvention om barnets rättigheter).

Det är också tillåtet för EU-länderna att fastställa att den medborgaren i ett land utanför EU och dennes maka/make uppnår en minimiålder (som inte i något fall får vara högre än 21 år) innan de kan utöva sin rätt till familjeåterförening.

Förfarande

Familjemedlemmars rättigheter

Riktlinjer för tillämpningen av direktivet

Europeiska kommissionen publicerade 2014 riktlinjer för EU-länderna för tillämpningen av direktivet.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 3 oktober 2003 och trädde i kraft i EU-länderna senast den 3 oktober 2005.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (EUT L 251, 3.10.2003, s. 12).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Riktlinjer för tillämpningen av direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening (COM(2014) 210 final, 3.4.2014).

Grönbok om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i Europeiska unionen (direktiv 2003/86/EG) (KOM(2011) 735 slutlig, 15.11.2011).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening (KOM(2008) 610 slutlig, 8.10.2008).

Senast ändrat 05.06.2018