Likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2000/43/EG – genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Undantag från likabehandlingsprincipen

Rättsmedel och efterlevnaden av bestämmelserna

Den som utsatts för diskriminering behöver bara lägga fram fakta om att diskriminering antas ha skett, det åligger sedan svaranden att bevisa att ingen diskriminering har skett.

Dialog med arbetsmarknadens parter och dialog med civila organisationer

Organ för främjande av principen

Varje EU-land måste inrätta minst ett organ som ägnar sig åt att bekämpa diskriminering som främst är ansvarigt för att bistå utsatta och genomföra oberoende undersökningar.

Rådets rekommendation

År 2013 antog rådet en rekommendation där man efterfrågade åtgärder inom en rad områden, däribland mot diskriminering, för att stärka integreringen av romer. Rekommendationen bygger på direktiv 2000/43/EG och i den understryks vikten av dess praktiska tillämpning.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 19 juli 2000. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 19 juli 2003.

BAKGRUND

Lissabonfördraget (artikel 19 i fördraget om EU:s funktionssätt) utgör den juridiska grunden för att bekämpa alla typer av diskriminering baserad på kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller tro, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

* VIKTIGA BEGREPP

Direkt diskriminering: när en person på grund av ras eller etniskt ursprung behandlas mindre förmånligt än en annan person har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.

Indirekt diskriminering: när en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer av en viss ras eller ett visst etniskt ursprung jämfört med andra personer, om inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga.

Trakasserier: när ett oönskat beteende som har samband med en persons ras eller etniska ursprung syftar till eller leder till att en persons värdighet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas.

Repressalier: orättvis eller grym behandling av någon som framför klagomål om diskriminering eller bistår någon annan som framför klagomål om diskriminering.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 19.7.2000, s. 22–26).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Tillämpning av direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (KOM(2006) 643 slutlig, 30.10.2006).

Rådets rekommendation av den 9 december 2013 om verkningsfulla åtgärder för integrering av romer i medlemsstaterna (EUT C 378, 24.12.2013, s. 1–7).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Gemensam rapport om tillämpningen av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (”direktivet om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung”) och av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (”direktivet om likabehandling i arbetslivet”) (COM(2014) 2 final, 17.1.2014).

Senast ändrat 23.02.2017