Ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU-länderna

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU-länderna

Rådets akt om att upprätta konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU-länderna

VILKET SYFTE HAR KONVENTIONEN OCH AKTEN?

Konventionen syftar till att uppmuntra och underlätta ömsesidig rättslig hjälp mellan rättsliga myndigheter, polismyndigheter och tullmyndigheter i brottmål och förbättra det straffrättsliga samarbetet i fråga om snabbhet och effektivitet. Den kompletterar 1959 års europeiska konvention om ömsesidig rättslig hjälp och 1978 års tilläggsprotokoll till denna konvention.

Genom akten antas konventionen på EU:s vägnar.

VIKTIGA PUNKTER

Framställningar om ömsesidig rättslig hjälp

Särskilda former av ömsesidig rättslig hjälp

Telefonavlyssning

Särskilda regler för vissa EU-länder

Det finns särskilda regler för följande länder:

VILKEN PERIOD GÄLLER AKTEN OCH KONVENTIONEN FÖR?

Konventionen trädde i kraft den 23 augusti 2005.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Kontrollerade leveranser: tillvägagångssätt för att tillåta otillåtna eller misstänkta leveranser av droger eller ersättande substanser att passera ut ur, genom eller in i ett eller flera länder under respektive behöriga myndigheters vetskap och övervakning, i syfte att identifiera personer som är involverade i brott.

HUVUDDOKUMENT

Konvention, upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater – Rådets förklaring till artikel 10.9 – Förenade kungarikets (1) förklaring till artikel 20 (EGT C 197, 12.7.2000, s. 3)

Rådets akt av den 29 maj 2000 om att i enlighet med artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen upprätta konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (EGT C 197, 12.7.2000, s. 1)

ANKNYTANDE DOKUMENT

Protokoll upprättat av rådet i enlighet med artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (EGT C 326, 21.11.2001, s. 2)

Meddelande från Europeiska unionens råds generalsekreterare i enlighet med artikel 30.2 i konventionen, upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (EGT C 197, 12.7.2000, s. 24)

Senast ändrat 10.09.2018(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).