Eurodacsystemet

Syftet med förordningen är att inrätta ett system för att jämföra fingeravtryck hos asylsökande och vissa kategorier av illegala invandrare. Detta underlättar tillämpningen av Dublin II-förordningen som gör det möjligt att fastställa vilket EU-land som ska ansvara för att pröva en asylansökan.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 2725/2000 av den 11 december 2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen.

SAMMANFATTNING

Tack vare Eurodacsystemet kan EU-länderna bidra till att identifiera asylsökande och personer som gripits i samband med att de olagligen passerat en av unionens yttre gränser. Genom att jämföra avtrycken kan EU-länderna kontrollera om en asylsökande eller en utländsk medborgare som olagligt uppehåller sig på deras territorium redan har lämnat in en ansökan i ett annat EU-land eller om en asylsökande har tagit sig in olagligt på EU:s territorium.

Systemet består av en central enhet som förvaltas av Europeiska kommissionen, utrustad med en elektronisk central databas över fingeravtryck, och elektroniska medier för överföring mellan EU-länderna och den centrala databasen.

Utöver fingeravtrycken översänder EU-länderna uppgifter om

Uppgifter inhämtas på alla personer över 14 år och skickas till den centrala enheten via de nationella anslutningspunkterna.

För asylsökande lagras uppgifterna i tio år om inte personen erhåller medlemskap i ett av EU-länderna, då de uppgifter som rör personen omedelbart måste raderas. För utländska medborgare som grips i samband med att de olagligen tar sig över en yttre gräns lagras uppgifterna i två år från och med den dag fingeravtrycken tagits. Uppgifterna raderas omedelbart, innan de två åren gått, om den utländska medborgaren

Vad gäller utländska medborgare som olagligen vistas på ett EU-lands territorium är det möjligt att jämföra deras avtryck med dem som finns i den centrala databasen för att kontrollera om personen lämnat in en asylansökan i ett annat EU-land. När dessa avtryck överförts för jämförelse, lagras de inte längre i Eurodac.

När det gäller skydd av personuppgifter, ska EU-länder som skickar uppgifter till Eurodac garantera att avtrycken tagits på ett lagligt sätt och detta gäller alla åtgärder rörande behandling, överföring, lagring och radering av uppgifterna. Kommissionen ska se till att denna förordning tillämpas korrekt av den centrala enheten och ska vidta alla åtgärder för att garantera säkerheten vid den centrala enheten. Kommissionen ska också informera Europaparlamentet och rådet om åtgärder som vidtagits.

EU-ländernas verksamhet för databehandling övervakas av de nationella tillsynsmyndigheterna, medan kommissionens verksamhet för databehandling övervakas av Europeiska datatillsynsmannen.

Utöver samtliga EU-länder ska denna förordning tillämpas av länder som (på grundval av internationella avtal) tillämpar Dublin II-förordningen, dvs. Island, Norge och Schweiz.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2725/2000

15.12.2000

-

EUT L 316, 15.12.2000

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG) nr 407/2000 av den 28 februari 2002 om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 2725/2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen [EUT L 62, 5.3.2002]. I enlighet med artikel 22 i Eurodacförordningen har rådet antagit vissa bestämmelser för att säkerställa överföring och jämförelse av fingeravtryck och för att fastställa den centrala enhetens uppgifter. Den centrala enheten ska fastställa de tekniska villkoren för att överföra avtryck på elektronisk väg. Ett referensnummer gör det möjligt att knyta avtrycken till en bestämd person och fastställa vilket EU-land som överfört uppgifterna. Numret består av en eller flera bokstäver och en kod. För att göra det möjligt att jämföra avtrycken ska EU-länderna garantera att överföringen har en ”lämplig kvalitet”.

Den centrala enheten ska som regel behandla förfrågningar inom 24 timmar i den ordning som framställningarna kommit in (utom vid brådskande fall).

Avtal

Rådets beslut 2008/147/EG av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz [EUT L 53, 27.2.2008]. Med detta avtal tillämpas villkoren i Dublin- och Eurodacförordningarna, och även relaterade genomförandeförordningar, på Schweiz i dess relationer med EU-länderna. Avtalet, som trädde i kraft den 1 mars 2008, tillhandahåller rättigheter och skyldigheter mellan Schweiz och EU-länderna med avseende på dessa förordningar. I händelse av att skyldigheterna inte uppfylls, kan avtalet suspenderas eller upphävas. En blandad kommitté bestående av representanter från Schweiz och EU-länderna upprättas för att undersöka genomförandet och den praktiska tillämpningen av villkoren i Dublin/Eurodac acquis. Utbytet av brev som bifogas avtalet förutsätter att mötena med de blandade kommittéerna mellan EU och Island och Norge å ena sidan (se nedan) och EU och Schweiz å andra sidan, organiseras gemensamt.

Rådets beslut 2006/188/EG av den 21 februari 2006 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark för att utvidga tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i någon medlemsstat och för rådets förordning (EG) nr 2725/2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen, till att även gälla Danmark [EUT L 66, 8.3.2006].

Rådets beslut 2001/258/EG av den 15 mars 2001 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i någon av medlemsstaterna eller i Island eller Norge [EUT L 93, 3.4.2001].

Rapporter

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 2 augusti 2010 – Årsrapport för 2009 till Europaparlamentet och rådet om verksamheten vid Eurodacs centrala enhet [KOM(2010) 415 slutlig – Ej offentliggjord i EUT]. Årsrapporten är den sjunde i ordningen om Eurodacs centrala enhet och innehåller information om förvaltningen av Eurodacsystemet under 2009 och dess resultat. I rapporten görs en bedömning av dess produktion och kostnadseffektivitet och av kvaliteten på den centrala enhetens tjänster.

När det gäller förvaltningen av Eurodacsystemet pågår en uppdatering på grund av allt fler uppgifter, den tekniska plattformens åldrande och den oförutsägbara transaktionsvolymen.

I bilagan tillhandahålls statistik om asylansökningar (kategori 1), gripanden av personer som olagligen passerat unionens yttre gräns (kategori 2) och personer som olagligen uppehåller sig på ett EU-lands territorium (kategori 3). Medan transaktionerna i både kategori 1 och 3 fortsatte att öka jämfört med föregående år, minskade transaktionerna i kategori 2 drastiskt.

Den centrala enheten ansågs i allmänhet uppnå tillfredsställande resultat i fråga om hastighet, produktion, säkerhet och kostnadseffektivitet, men de kvarstående förseningarna i överföringar av uppgifter fortsätter att vålla problem.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 25 september 2009 – Årsrapport för 2008 till Europaparlamentet och rådet om Eurodacs centrala enhets verksamhet [KOM(2009) 494 slutlig – Ej offentliggjord i EUT].

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 26 januari 2009 – Årsrapport för 2007 till Europaparlamentet och rådet om Eurodacs centrala enhets verksamhet [KOM(2009) 13 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Kommissionens arbetsdokument av den 11 september 2007 – Årsrapport för 2006 till Europaparlamentet och rådet om verksamheten vid Eurodacs centrala enhet [SEK(2007) 1184 final – Ej offentliggjort i EUT].

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 6 juni 2007 om utvärderingen av Dublinsystemet [KOM(2007) 299 slutlig – EUT C 191, 17.8.2007]. Enligt kommissionens uppfattning har målen med Dublinsystemet (förordningarna ”Dublin II” och ”Eurodac”) som helst uppfyllts. Rapporten förklarar också att vissa frågor återstår, när det gäller såväl den praktiska tillämpningen som systemets effektivitet. Med hänsyn till detta föreslår kommissionen att båda förordningarna ändras.

Kommissionens arbetsdokument – Tredje årsrapporten om verksamheten vid Eurodacs centrala enhet [SEK(2006) 1170 – Ej offentliggjort i EUT].

Kommissionens arbetsdokument – Andra årsrapporten om verksamheten vid Eurodacs centrala enhet [SEK(2005) 839 – Ej offentliggjort i EUT].

Kommissionens arbetsdokument – Första årsrapporten om verksamheten vid Eurodacs centrala enhet [SEK(2004) 557 – Ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 11.08.2010