Åtgärdsprogram för gemenskapen för att förebygga våld mot barn, ungdomar och kvinnor: Daphne

Programmet ska bidra till att garantera en hög skyddsnivå för fysisk och psykisk hälsa genom att skydda barn, ungdomar och kvinnor mot våld (även våld i form av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp) genom att förebygga våld och genom att erbjuda våldsoffren stöd, i synnerhet för att hindra att de utsätts för våld i framtiden. Programmet löpte ut i slutet av 2003 och har ersatts av programmet Daphne II.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 293/2000/EG av den 24 januari 2000 om att anta ett program för gemenskapens insatser (Daphne-programmet) (2000-2003) för förebyggande åtgärder i kampen mot våld mot barn, ungdomar och kvinnor [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 34 av den 9.2.2000].

SAMMANFATTNING

Genom beslutet tar man för första gången upp begreppet våld mot barn, ungdomar och kvinnor. I beskrivningen av de allvarliga konsekvenserna av sådant våld använder man Världshälsoorganisationens definition av hälsa som ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder.

Behovet av en samordnad global insats för att försvara de mänskliga rättigheterna och få slut på våldet har sedan länge erkänts på olika nivåer och på olika sätt.

Man har vidtagit flera åtgärder i detta avseende såsom FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor från 1979, FN-konventionen om barnets rättigheter från 1989, det handlingsprogram som antogs vid den fjärde kvinnokonferensen i Peking 1995 och deklarationen och handlingsplanen från Stockholmskonferensen 1996 i fråga om könshandel och utnyttjande av minderåriga.

Daphne-programmet, som sträcker sig över fyra år (2000-2003), syftar också till att informera om våld mot barn, ungdomar och kvinnor, och kompletterar befintliga program. Även om de många nationella projekten är av grundläggande betydelse för att dessa initiativ ska bli framgångsrika, kan EU tillföra ett stort mervärde.

Programmet utgör början på ett europeiskt samarbete mellan icke-statliga organisationer och frivilligorganisationer, som har en viktig roll i kampen mot våld mot barn, ungdomar och kvinnor. Dessa organisationer erbjuder ofta tjänster som myndigheterna inte kan eller har kompetens nog att erbjuda. Samhället kommer att dra stora fördelar av att man i hela EU uppmuntrar och sprider de icke-statliga organisationernas erfarenheter, idéer och program liksom av att man delar med sig av dessa med liknande organisationer i andra medlemsländer.

De åtgärder som de icke-statliga organisationerna föreslår inom ramen för detta program kommer att handla om dels skapande och förstärkning av europeiska nätverk, dels genomförande av innovativa pilotprojekt vars resultat kan utnyttjas i andra medlemsländer och regioner. På så sätt skapas ett mervärde på europeisk nivå. Daphne-programmet kommer bland annat att göra det möjligt att främja och stimulera spridningen av goda arbetsmetoder. Det är mot denna bakgrund som Europeiska unionen räknar med att spela en betydande roll, samtidigt som insatser på lägre nivåer får stort utrymme.

Man kommer att organisera informationskampanjer för att öka medvetenheten hos allmänheten om våldets personliga och sociala skadeverkningar för offren, deras familjer, deras sociala omgivning och samhället i stort.

De icke-statliga organisationernas insatser syftar till att förbättra och utveckla följande åtgärder:

Eftersom föranslutningsstrategin för kandidatländerna i Central- och Östeuropa ska hjälpa dem att stärka de mänskliga rättigheterna, kommer Daphne-programmet att vara öppet för dessa länder liksom för EES-länderna, Cypern, Malta och Turkiet enligt särskilda bestämmelser.

I genomförandet av programmet kommer kommissionen att biträdas av en rådgivande kommitté med en företrädare för varje medlemsland och med kommissionens företrädare som ordförande.

Dessutom ska kommissionen vidta de åtgärder som krävs för att säkra en fortlöpande uppföljning och utvärdering av programmet. I detta syfte ska kommissionen överlämna en utvärderingsrapport till Europaparlamentet och rådet under programmets andra år och när hela programmet har genomförts. Dessa rapporter ska också sändas till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

Budgeten för Daphne-programmet, som täcker perioden 1 januari 2002-31 december 2003, fastställs till 20 miljoner euro.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 293/2000

9.2.2000 - 31.12.2003

-

EUT L 34, 9.2.2000

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Daphne-programmet (2000-2003) [KOM (2002) 169 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Enligt artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 293/2000/EG om att anta Daphne-programmet ska kommissionen under programmets andra år överlämna en utvärderingsrapport till Europaparlamentet och rådet.

Rapporten innehåller en genomgång av Daphne-programmets utveckling och en sammanfattning av de viktigaste resultaten. Kommissionen gläder sig åt programmets framgångar under de första två åren. Under 2000 och 2001 finansierades 73 nya projekt genom Daphne. Detta visar att programmet tillgodoser viktiga samhällsbehov genom att finansiera verksamhet som har som mål att bekämpa alla typer av våld (i hemmet, mot kvinnor, mot etniska minoriteter, mot personer med funktionshinder med mera).

När det gäller de projekt som finansieras genom programmet konstateras följande tendenser i utvärderingsrapporten:

Enligt rapporten har de berörda organisationerna vunnit mycket på att delta i europeiska partnerskap, antingen genom att förbättra sin kunskap i ämnet eller sin förmåga att samordna och förvalta projekt, eller helt enkelt genom att förbättra sin image utåt. Man har genom Daphne-programmet lyckats fortsätta att mobilisera icke-statliga organisationer på alla nivåer, vilket resulterade i många nya partnerskap och förbindelser som tillsammans arbetar för mer långtgående europeiska åtgärder mot våld.

Vid den andra världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn i december 2001 (i Yokohama) blev Daphne-programmet erkänt som ett viktigt instrument i kampen mot våldet av det internationella samfundet.

Senast ändrat den 16.08.2007