EU-utformning av uppehållstillstånd

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1030/2002 – enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i länder utanför EU

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen upprättas en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i länder utanför EU som lagligen vistas i EU, och det fastställs vilken information tillstånden måste innehålla.

VIKTIGA PUNKTER

Genom förordning (EG) nr 380/2008 ändras förordning (EG) nr 1030/2002 när det gäller införandet av biometriska kännetecken* i det enhetliga formatet för uppehållstillstånd.

Eftersom det nuvarande formatet för uppehållstillstånd har använts i över 20 år antogs förordning (EU) 2017/1954.

Genom förordningen upprättas en ny enhetlig utformning av uppehållstillstånd med nya säkerhetsdetaljer för att motverka förfalskning. Bilderna och textspecifikationerna i bilagan till förordning (EU) 2017/1954 ersätter de som finns i bilagan till den ursprungliga förordningen från 2002. För EU-länderna gäller en övergångsperiod på sex månader för att använda upp befintliga lager av uppehållstillstånd.

Varken Irland eller Förenade kungariket (1) omfattas av denna förordning, och Danmark kan inom sex månader från det att den antas besluta om den ska bli lag i Danmark.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordning (EU) nr 1030/2002 har gällt sedan den 15 juni 2002.

Förordning (EU) 2017/1954 gäller senast 15 månader efter att Europeiska kommissionen har antagit nya kompletterande tekniska specifikationer för uppehållstillstånd.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Biometriska kännetecken: användning av en eller flera fysiska egenskaper hos en person (fingeravtryck, ansiktsstruktur, iris osv.), lagrat på ett medium såsom ett smartkort, en streckkod eller ett dokument, för att kontrollera identitet hos en person som framvisar ett dokument.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (EGT L 157, 15.6.2002, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1030/2002 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (EGT L 81, 21.3.2001, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 04.04.2018(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).