Produktgarantier för konsumenter

Handlare som säljer konsumentvaror i Europeiska unionen (EU) är skyldiga att avhjälpa fel som fanns vid tidpunkten för leveransen och som uppdagas inom två år. EU:s regler garanterar konsumenterna en lägsta skyddsnivå, särskilt om varorna inte uppfyller de standarder som utlovats.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 99/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade. garantier

SAMMANFATTNING

Handlare som säljer konsumentvaror i Europeiska unionen (EU) är skyldiga att avhjälpa fel som fanns vid tidpunkten för leveransen och som uppdagas inom två år. EU:s regler garanterar konsumenterna en lägsta skyddsnivå, särskilt om varorna inte uppfyller de standarder som utlovats.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet harmoniseras de delar av konsumentavtalsrätten på försäljning av varor som täcker rättsliga garantier* och, i mindre utsträckning, kommersiella garantier* (garantier).

VIKTIGA PUNKTER

VIKTIGA BEGREPP

* Rättslig garanti: det rättsliga skydd som en konsument har om varor visar sig vara felaktiga. Detta beror inte på villkor i avtalet.

* Kommersiell garanti: garantigivarens (ofta tillverkarens) viljeyttring att ta personligt ansvar för vissa brister inom en viss tidsperiod.

Se mer information om försäljningar och garantier på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 99/44/EG

7.7.1999

1.1.2002

EGT L 171, 7.7.1999, s. 12-16

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2011/83/EU

12.12.2011

13.12.2013

EUT L 304, 22.11.2011, s. 64-88

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (”förordningen om konsumentskyddssamarbete”) (EUT L 364, 9.12.2004, s. 1-11)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64-88)

Rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister (EGT L 210, 7.8.1985, s. 29-33)

Senast ändrat 09.09.2015