Paketresor (fram till 2018)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 90/314/EEG om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Ett paket är en kombination av åtminstone två olika typer av resetjänster (transport, inkvartering eller andra turisttjänster) som uppfyller följande två villkor:

Konsumentinformation

Ändringar i avtalet

Inställning eller brister vid fullgörande av avtalet

Nya regler från juli 2018

Direktiv 90/314/EEG kommer att upphävas och ersättas av direktiv (EU) 2015/2302 från den 1 juli 2018. Det nya direktivet kommer att förlänga skyddet bortom traditionella semesterpaket som anordnas av researrangörer. Direktivet kommer att skydda konsumenter som bokar andra former av kombinerade resor, t.ex. en kombination av en flygning och hotell eller hyrbil som satts samman på en webbplats.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 18 juni 1990. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 1992.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Force majeure: en händelse som inte kan förutses eller som, om den förutses, är för stark för att kunna kontrolleras, dvs. den kan inte undvikas trots iakttagande av vederbörlig omsorg, såsom en naturkatastrof.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang (EGT L 158, 23.6.1990, s. 59–64).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, 11.6.2005, s. 22–39).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 av den 25 november 2015 om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG (EUT L 326, 11.12.2015, s. 1–33).

Senast ändrat 27.03.2017