Att skydda konsumenterna mot oskäliga villkor i avtal

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal

Direktiv (EU) 2019/2161 om ändring av direktiv 93/13/EEG och direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVEN?

VIKTIGA PUNKTER

Direktiv 93/13/EEG

Sanktioner

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVEN FÖR?

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 21.4.1993, s. 29).

Fortlöpande ändringar av direktiv 93/13/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 av den 27 november 2019 om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler (EUT L 328, 18.12.2019, s. 7).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens tillkännagivande – Vägledning om tolkningen och tillämpningen av rådets direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal (EUT C 323, 27.9.2019, s. 4).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – En ny giv för konsumenterna (COM(2018) 183 final, 11.4.2018).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 345, 27.12.2017, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 10.03.2020