Produkter med säkerhetsbrister: skadeståndsansvar

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 85/374/EEG – produktansvar

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs principen om strikt ansvar som gäller för europeiska tillverkare. När en produkt* med säkerhetsbrist orsakar en konsument skada kan tillverkare hållas ansvariga även utan vårdslöshet eller fel från deras sida.

VIKTIGA PUNKTER

Ämnesområden som täcks

Direktivet gäller skador som

avser dödsfall eller personskada,

orsakas på privat egendom.

EU-länderna kan dock begränsa tillverkarens globala ansvar vid dödsfall eller kroppsskada som orsakats av en serie artiklar som har samma fel.

Ansvar

Med tillverkare kan avses

den som producerar en råvara, den som tillverkar en färdig produkt eller en komponent,

den som importerar en produkt,

var och en som sätter sitt namn, varumärke eller något annat kännetecken på produkten,

var och en som levererar en produkt vars tillverkare eller importör inte kan identifieras.

Om flera personer är ansvariga för samma skada är de solidariskt ansvariga.

Bevisbörda

En produkt har en säkerhetsbrist när den inte ger den säkerhet som en person har rätt att förvänta sig med hänsyn till alla omständigheter, däribland

presentationen av produkten,

den användning av produkten som skäligen kan förväntas,

tidpunkten då produkten släpptes ut på marknaden.

Den skadelidande bärbevisbördan och måste kunna bevisa

förekomst av en skada,

en defekt i produkten,

orsakssambandet mellan skadan och defekten.

Det är dock inte nödvändigt att bevisa att tillverkaren eller importören är ansvarig genom underlåtenhet eller handling.

Undantag från ansvar

Ett antal faktorer kan undanta en tillverkare från ansvar, bland annat om

tillverkaren inte satt produkten i omlopp,

defekten uppstod efter det att produkten sattes i omlopp,

produkten inte framställdes av tillverkaren för försäljning eller distribution för ekonomisk vinning,

produkten inte framställdes eller distribuerades av tillverkaren för något ändamål inom verksamhetens vanliga transaktioner och rutiner,

defekten beror på att produkten måste överensstämma med tvingande bestämmelser utfärdade av offentliga myndigheter,

defekten hos en komponent i slutprodukten har orsakats vid tillverkningen av slutprodukten.

Tillverkarens ansvar kan begränsas om den skadelidande är medvållande till skadan.

Tidsbegränsning av ansvaret

Den skadelidande har en tidsfrist på tre år för att begära ersättning. Denna tidsfrist börjar löpa från den dag då den skadelidande fick kännedom om skadan, defekten och tillverkarens identitet.

Tillverkaren kan heller inte hållas ansvarig efter tio år från den dag då produkten släpptes ut på marknaden.

Tillverkarens ansvar gentemot den skadelidande får inte begränsas genom någon avtalsklausul.

Nationell lagstiftning om ansvar i eller utanför avtalsförhållanden fortsätter gälla.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 30 juli 1985. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 30 juli 1988.

BAKGRUND

Skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister

VIKTIGA BEGREPP

* Produkt: varje lös sak, även om den infogats i annan lös eller fast egendom. Det inbegriper elektricitet, jordbruksråvaror (produkter från jorden, från boskapsskötsel och från fiske med undantag av produkter som har genomgått en första bearbetning, t.ex. skuren, skalad och fryst frukt och grönsaker) och jaktprodukter.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister (EGT L 210, 7.8.1985, s. 29–33)

Senast ändrat 19.01.2016