Vilseledande och jämförande reklam

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med direktivet är att skydda näringsidkare mot vilseledande reklam från andra företag (dvs. marknadsföring mellan företag), som är kopplad till otillbörliga affärsmetoder. I detta sammanhang bestämmer det också under vilka förhållanden jämförande reklam är tillåten.

VIKTIGA PUNKTER

Vilseledande reklam

Reklam som vilseleder eller kan vilseleda de personer den riktar sig till är förbjuden. Den vilseledande karaktären kan påverka konsumenternas och näringsidkarnas ekonomiska beteende, eller skada en näringsidkande konkurrent.

När man ska avgöra om viss reklam är vilseledande ska hänsyn tas till flera kriterier:

Jämförande reklam

Jämförande reklam hänvisar direkt eller indirekt till en konkurrent eller varor eller tjänster som tillhandahålls av en konkurrent.

Denna typ av reklam är endast tillåten om den inte är vilseledande. Den kan då vara ett rättmätigt sätt att informera konsumenterna om sådant som ligger i deras intresse. Jämförelserna ska i synnerhet:

Rättsliga förfaranden

För att kunna bekämpa vilseledande och olaglig jämförande reklam måste länderna i Europeiska unionen (EU-länderna) se till att personer och organisationer som har ett rättmätigt intresse kan vidta rättsliga eller administrativa åtgärder mot vilseledande reklam.

Domstolarna eller förvaltningsmyndigheterna ska sålunda kunna:

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 12 december 2007. Detta direktiv kodifierar och upphäver direktiv 84/450/EEG, som EU-länderna måste införliva i sin nationella lagstiftning senast den 1 oktober 1986.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam (kodifierad version) (EUT L 376, 27.12.2006, s. 21–27).

Senast ändrat 24.10.2016