Att minska föroreningarna från lätta motorfordon

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordning (EG) nr 715/2007

Förordning (EU) 2018/858

VIKTIGA PUNKTER

Lagstiftningen gäller för lätta fordon under 2,6 ton.

Tillverkarna

Nationella myndigheter måste

Kommissionen ser regelbundet över de förfaranden, tester, krav och utsläppsgränser som föreskrivs i lagstiftningen och uppdaterar dem regelbundet i genomförandelagstiftning.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 3 januari 2009.

BAKGRUND

Mer information hittar du här:

VIKTIGA BEGREPP

Utsläppsbegränsande anordning: mekanism eller utrustning som tar bort föroreningar, till exempel från bilavgaser, som annars skulle släppas ut i atmosfären.
Typgodkännande: det förfarande genom vilket det intygas att en produkt uppfyller en minsta uppsättning lagstadgade och tekniska krav.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 715/2007 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 14.6.2018, s. 1).

Kommissionens förordning (EU) 2017/1151 av den 1 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (EUT L 175, 7.7.2017, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 08.10.2019