Miljökvalitetsnormer som ska tillämpas på ytvatten

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet fastställer miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen och åtta andra föroreningar. Dessa ämnen omfattar metallerna kadmium, bly, kvicksilver och nickel samt deras föreningar, bensen, polyaromatiska kolväten (PAH) liksom flera bekämpningsmedel. Ett flertal av dessa prioriterade ämnen klassificeras som farliga.

Miljökvalitetsnormerna i direktiv 2008/105/EG innebär begränsningar av koncentrationen av de prioriterade ämnena och åtta andra föroreningar i vatten (eller biota*), gränser som inte får överskridas om en god kemisk status ska uppnås. Det finns två typer av vattennormer:

Miljökvalitetsnormerna ser olika ut för

EU-länderna måste se till att miljökvalitetsnormerna följs. De måste även vidta åtgärder för att garantera att koncentrationerna av ämnen som tenderar att ackumuleras i sediment och/eller biota inte ökar påtagligt.

Direktiv 2013/39/EU

Med direktiv 2013/39/EU uppdaterades miljökvalitetsnormerna för sju av de 33 ursprungliga prioriterade ämnena enligt de senaste tekniska och vetenskapliga uppgifterna om dessa ämnens egenskaper.

De reviderade miljökvalitetsnormerna för de sju befintliga prioriterade ämnena var tvungna att beaktas för första gången i EU-ländernas förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt från och med den 22 december 2015 för att uppnå en god kemisk ytvattenstatus för dessa ämnen senast den 22 december 2021.

Detta direktiv inbegrep tolv nya identifierade prioriterade ämnen vars miljökvalitetsnormer måste beaktas i samband med att det utarbetas kompletterande övervakningsprogram och i de preliminära åtgärdsprogram som ska ha lämnats till Europeiska kommissionen senast i slutet av 2018, i syfte att uppnå en god kemisk ytvattenstatus för dessa ämnen senast den 22 december 2027.

Bevakningslista

Enligt direktiv 2013/39/EU ska kommissionen även upprätta en bevakningslista över ämnen för vilka EU-omfattande övervakningsdata ska samlas in för att stödja framtida prioriteringar. Denna bevakningslista fastställs i genomförandebeslut (EU) 2018/840.

Blandningszoner

Enligt direktiv 2008/105/EG ska EU-länderna också ange blandningszoner nära utsläppspunkter, där miljökvalitetsnormerna får överskridas under förutsättning att resten av ytvattenförekomsten uppfyller kraven. Blandningszonerna måste vara tydligt angivna i de förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som fastställs i enlighet med vattenramdirektivet.

Register

För varje avrinningsdistrikt måste EU-länderna upprätta ett register över utsläpp och spill av alla ämnen som förtecknas i del A i bilaga I till direktivet. Med hjälp av detta register kontrollerar kommissionen om det har skett framsteg i förhållande till de uppsatta målen att

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har gällt sedan den 13 januari 2009 och trädde i kraft i EU-länderna senast den 13 juli 2010.

BAKGRUND

Att miljökvalitetsnormerna följs bör gynna såväl den allmänna befolkningen som miljön. Det bör leda till minskade kostnader för rening av ytvatten som används för att producera dricksvatten och till att förbättra skyddet för både de växter och de djur som lever i dessa vatten liksom för boskap som dricker av vattnet.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Ytvatten: Floder, sjöar, vatten i övergångszon och kustvatten. Ytvatten inbegriper även territorialvatten i fråga om kemisk status.
Biota: den levande faunan och floran inom ett område

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (EUT L 348, 24.12.2008, s. 84–97)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2008/105/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/840 av den 5 juni 2018 om upprättande av en bevakningslista över ämnen för unionsomfattande övervakning inom vattenpolitikens område i enlighet med Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/105/EG samt om upphävande av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/495 (EUT L 141, 7.6.2018, s. 9–12)

Senast ändrat 26.10.2018