Hantering av översvämningsrisker i EU

Översvämningar är ett hot mot människors hälsa, kulturarv, ekonomin och miljön. Därför inrättar EU en ram för att bedöma, kartlägga och planera för minskning av risken för översvämningar i Europa.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker.

SAMMANFATTNING

Översvämningar är ett hot mot människors hälsa, kulturarv, ekonomin och miljön. Därför inrättar EU en ram för att bedöma, kartlägga och planera för minskning av risken för översvämningar i Europa.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med detta direktiv är att inrätta ett ramverk för åtgärder som ska minska risken för översvämningar i EU. Detta ska göras genom att bedöma risken för översvämning i avrinningsområden och kustregioner, kartlägga områden som är särskilt utsatta för stora översvämningar och upprätta planer för hantering av översvämningsrisker som baseras på ett nära samarbete mellan EU-länderna.

VIKTIGA PUNKTER

BAKGRUND

Även om översvämningar är ett naturligt fenomen som inte går att förebygga helt och hållet, gör mänsklig aktivitet dem sannolikare och ökar deras påverkan. Risken för översvämning och omfattande skador p.g.a. översvämningar kommer att öka i framtiden. Detta beror på klimatförändringar, olämplig flodhantering, byggnation i områden där det finns risk för översvämning samt fler personer och mer egendom inom dessa områden.

Med tanke på att de flesta avrinningsområdena i Europa delas av flera länder, är åtgärderna effektivare om de görs på EU-nivå. På så sätt kan man göra en bättre riskbedömning och samordna åtgärder som vidtas av EU-länderna på ett bättre sätt.

Mer information om detta kan du hitta på Europeiska kommissionens webbplats om EU:s översvämningsdirektiv.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2007/60/EG

26.11.2007

25.11.2009

EUT L 288, 6.11.2007, s. 27-34

Senast ändrat 22.04.2015