En strategi för havsmiljön

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2008/56/EG – EU-åtgärder på havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv om en marin strategi)

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet bygger på befintlig EU-lagstiftning och omfattar specifika delar av den marina miljön som inte tas upp i andra politikområden, såsom ramdirektivet för vatten, habitat- och fågeldirektiven.

DEN SENASTE UTVECKLINGEN

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 15 juli 2008. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 15 juli 2010.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

God miljöstatus: syftar på ekologiskt variationsrika och dynamiska oceaner och hav som är rena, friska och produktiva. Syftet är att säkerställa att havsmiljön blir skyddad för nuvarande och kommande generationer.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19–40).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens beslut 2010/477/EU av den 1 september 2010 om kriterier och metodstandarder för god miljöstatus i marina vatten (EUT L 232, 2.9.2010, s. 14–24).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22–61).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1380/2013 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Första fasen av genomförandet av ramdirektivet om en marin strategi (direktiv 2008/56/EG) Europeiska kommissionens bedömning och vägledning (COM(2014) 97 final, 20.2.2014).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Innovation i den blå ekonomin: Utnyttjande av havens potential för sysselsättning och tillväxt (COM(2014) 254 final/2, 8.5.2014).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering (EUT L 257, 28.8.2014, s. 135–145).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om hur arbetet med att upprätta marina skyddsområden har fortskridit (i enlighet med artikel 21 i ramdirektivet om en marin strategi 2008/56/EG) (COM(2015) 481 final, 1.10.2015).

Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016).

Senast ändrat 23.02.2017