Genèvekonventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar

Beslut 81/462/EEG om ingående av konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar

VILKET SYFTE HAR KONVENTIONEN OCH BESLUTET?

VIKTIGA PUNKTER

Långväga gränsöverskridande luftföroreningar definieras som utsläpp, direkt eller indirekt på grund av mänskliga aktiviteter, av ämnen till luften som har negativa effekter på människors hälsa eller miljön i ett annat land och där bidrag från enstaka eller grupper av källor inte kan urskiljas.

Totalt har följande åtta separata protokoll utarbetats inom ramen för denna konvention:

Politiskt samarbete

Enligt konventionen ska de avtalsslutande parterna utveckla och genomföra åtgärdsprogram och strategier, särskilt system för luftkvalitetshantering.

De avtalsslutande parterna enas om att träffas regelbundet (minst en gång om året) för att bedöma de framsteg som gjorts och samarbeta i frågor som rör konventionen.

Vetenskapligt samarbete

Parterna enas om att genomföra samordnade forsknings- och utvecklingsinsatser, i synnerhet för att minska utsläppen av viktiga luftföroreningar, för övervakning och mätning av deras utsläppsnivåer och koncentrationer, samt för att få en uppfattning om deras effekter på hälsan och miljön.

Informationsutbyte

Parterna enas om att utbyta information, särskilt när det gäller data om

Samarbete i övervakning av föroreningar

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET OCH KONVENTIONEN FÖR?

Konventionen trädde i kraft den 16 mars 1983, nittio dagar efter depositionen av det tjugofjärde instrumentet avseende ratifikation, antagande, godkännande eller anslutning.

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar – Resolution om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (EGT L 171, 27.6. 1981, s. 13).

Rådets beslut 81/462/EEG av den 11 juni 1981 om ingående av konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (EGT L 171, 27.6. 1981, s. 11).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets beslut (EU) 2017/1757 av den 17 juli 2017 godtagande på Europeiska unionens vägnar av en ändring av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (EUT L 248, 27.9.2017, s. 3).

Rådets beslut (EU) 2016/768 av den 21 april 2016 om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller (EUT L 127, 18.5.2016, s. 8).

Rådets beslut (EU) 2016/769 av den 21 april 2016 om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (EUT L 127, 18.5.2016, s. 21).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2010/75/EU har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Rådets beslut 2004/259/EG av den 19 februari 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar (EUT L 81, 19.3.2004, s. 35).

Protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar (EUT L 81, 19.3.2004, s. 37).

Rådets beslut 2003/507/EG av den 13 juni 2003 om Europeiska gemenskapens anslutning till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (EUT L 179, 17.7.2003, s. 1).

Protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (EUT L 179, 17.7.2003, s. 3).

Rådets beslut 2001/379/EG av den 4 april 2001 om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller (EGT L 134, 17.5.2001, s. 40).

Protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller (EGT L 134, 17.5.2001, s. 41).

Rådets beslut 98/686/EG av den 23 mars 1998 om Europeiska gemenskapens ingående av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om ytterligare minskning av svavelutsläppen (EGT L 326, 3.12.1998 s. 34).

Protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om ytterligare minskning av svavelutsläppen (EGT L 326, 3.12.1998, s. 35).

Rådets beslut 93/361/EEG av den 17 maj 1993 om anslutning av gemenskapen till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om reglering av utsläppen av kväveoxider eller dessas gränsöverskridande flöden (EGT L 149, 21.6.1993, s. 14).

Protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om reglering av utsläppen av kväveoxider eller dessas gränsöverskridande flöden (EGT L 149, 21.6.1993, s. 16).

Rådets beslut 86/277/EEG av den 12 juni 1986 om antagande av protokollet till 1979 års ECE-konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående den långsiktiga finansieringen av samarbetsprogrammet för övervakning och utvärdering av den långväga transporten av luftföroreningar i Europa, EMEP (EGT L 181, 4.7.1986, s. 1).

Protokoll till 1979 års ECE-konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående den långsiktiga finansieringen av samarbetsprogrammet för övervakning och utvärdering av den långväga transporten av luftföroreningar i Europa, EMEP (EGT L 181, 4.7.1986, s. 2).

Senast ändrat 08.09.2020